Veikla | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Struktūra ir kontaktinė informacija

Komitetai ir komisijos

NMA komisijos ir komitetai:
 
 
Pareiškėjai, pretenduojantys gauti arba jau gaunantys paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemones, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos priemones, taip pat tiesiogines išmokas bei nacionalinę paramą, turi galimybę dalyvauti komisijų posėdžiuose, kuriuose svarstomi klausimai, susiję su jų pateiktos paraiškos administravimu.
 
Pareiškėjai ir paramos gavėjai, kurių įgyvendinamuose projektuose įtariama/nustatyta pažeidimų ar neatitikimų, yra kviečiami atvykti į Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) pažeidimų administravimo ar probleminius klausimus sprendžiančių komisijų posėdžius. Pareiškėjai taip pat kviečiami ir į Projektų atrankos komisijos posėdžius, jei svarstomas klausimas dėl pareiškėjo pateiktos paraiškos atmetimo.
 
NMA iš anksto telefonu arba elektroniniu paštu informuoja pareiškėją ar paramos gavėją apie vyksiantį komisijos posėdį ir koks klausimas jame bus svarstomas. Gavę tokį pranešimą, pareiškėjai patys gali nuspręsti, ar dalyvauti svarstant šiuos klausimus.
 
Komisijų posėdžių metu pareiškėjai ir paramos gavėjai turi galimybę išsamiau pristatyti savo projektą, jo tikslus, pagrįsti prašymus dėl terminų nukėlimo, sutarčių keitimo ir pan., taip pat atsakyti į komisijai posėdžių metu kylančius kitus su projektu susijusius klausimus.
 
Pareiškėjų dalyvavimas šiuose posėdžiuose ne tik padeda užtikrinti skaidrų paramos skirstymo mechanizmą, objektyvių ir visapusiškai pagrįstų sprendimų priėmimą, bet pagreitina ir visą paraiškų administravimo procesą, nes dalis problemų ir klausimų išsprendžiami posėdžio metu. Tokiu būdu išvengiama dalies paklausimų raštu siuntimo (dėl šios priežasties neretai užtrunka paraiškų administravimo laikas).
 
Projektų atrankos komisijos ir komitetai (PAK)
 
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos projektų paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir (ar) veiklas atrankos komitetas:
 
Komitetas yra Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus patariamasis organas priimant sprendimus dėl projektų finansavimo. Komiteto sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio.
 
Komiteto funkcijos – suteikti kvalifikuotas rekomendacijas dėl projektų atrankos ir jų finansavimo:
  • svarstyti ir tvirtinti Komiteto darbo reglamentą;
  • svarstyti NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento skyrių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, parengtas projektų vertinimo ataskaitas;
  • svarstyti socialinių-ekonominių partnerių, kitų institucijų ir įstaigų atstovų, ekspertų pasiūlymus, išvadas ir pateiktą medžiagą;
  • rengti ir teikti rekomendacijas NMA direktoriui dėl Komiteto posėdyje svarstomų projektų: paramos projektams skyrimo arba neskyrimo, projektų grąžinimo vertinti pakartotinai ar papildomai, rekomendacijos dėl paramos skyrimo atidėjimo.
 
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos projektų gauti paramą pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, veiklos sritis ir (ar) veiklas atrankos komitetas:
 
Komitetas yra Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) patariamasis organas priimant sprendimus dėl projektų finansavimo. Komiteto sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio.
 
Komiteto funkcijos – suteikti kvalifikuotas rekomendacijas dėl projektų atrankos ir jų finansavimo:
  • svarstyti Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento skyrių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, parengtas projektų vertinimo ataskaitas;
  • svarstyti socialinių-ekonominių partnerių, kitų institucijų ir įstaigų atstovų, ekspertų pasiūlymus, išvadas ir pateiktą medžiagą;
  • rengti ir teikti rekomendacijas Agentūros direktoriui dėl Komiteto posėdyje svarstomų projektų: paramos projektams skyrimo arba neskyrimo, projektų grąžinimo vertinti pakartotinai ar papildomai, rekomendacijos dėl paramos skyrimo atidėjimo.
 
NMA PAK kviečiami dalyvauti partneriai turi vadovautis Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos etikos kodekso nuostatais.
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. lapkričio 9 d. 14:31