Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Komitetai ir komisijos

Žemės ūkio valdų modernizavimo PAK

Pagrindiniai Komiteto tikslai:
 
 • skatinti ekonominę žemės ūkio ir kaimo plėtrą siekiant, kad pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ (toliau – Priemonė) įgyvendinimo taisykles teikiamos paramos lėšos būtų skiriamos toms paraiškoms finansuoti, kurios atitinka Priemonės įgyvendinimo taisyklėse nurodytus paraiškų tinkamumo kriterijus, yra geriausios kokybės, naudingiausios ir geriausiai prisideda prie Lietuvos Respublikos kaimo plėtros;
 • užtikrinti, kad nebūtų viršyta Priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytos maksimalios leistinos įsipareigojimų sumos;
 • užtikrinti, kad projektų vertinimas vyktų pagal patvirtintus darbo procedūrų aprašus;
 • užtikrinti tinkamą pagal Priemonės įgyvendinimo taisykles skirtų paramos lėšų paskirstymą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai.
   
Komiteto rekomendacija yra būtina Agentūros direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui priimant sprendimą dėl paramos suteikimo pagal Priemonės įgyvendinimo taisykles.

Komitetas atlieka šias funkcijas:
 
 • analizuoja pareiškėjų pateiktus projektus pagal Priemonės įgyvendinimo taisykles;
 • svarsto ir analizuoja Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento (toliau – KPŽPD) Projektų vertinimo skyriaus (toliau – PVS) ir teritorinių paramos administravimo skyrių (toliau – TERPAS) valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), parengtas projektų vertinimo ataskaitas;
 • tikrina, kaip PVS / TERPAS darbuotojai atliko pateikto projekto įvertinimą, bei Agentūros direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui teikia rekomendacinio pobūdžio išvadą dėl finansuotinų ir nefinansuotinų projektų;
 • teikia pasiūlymus dėl paraiškų vertinimo tvarkos peržiūrėjimo ir įgyvendinimo taisyklių tobulinimo;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus Agentūros direktoriaus pavedimus.
   
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. kovo 5 d. 16:40