Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Komitetai ir komisijos

Tradicinių amatų centrų kūrimo ir (arba) plėtros (planavimo būdu) PAK

Pagrindiniai Komisijos tikslai:
 
  • skatinti ekonominę žemės ūkio ir kaimo plėtrą siekiant, kad pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (toliau – KPP) priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklą „Tradicinių amatų centrų kūrimas ir (arba) plėtra“ įgyvendinant planavimo būdu teikiamos paramos lėšos būtų skiriamos toms paraiškoms finansuoti, kurios geriausiai atitinka KPP priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos „Tradicinių amatų centrų kūrimas ir (arba) plėtra“ įgyvendinant planavimo būdu paraiškų tinkamumo kriterijus, yra geriausios kokybės, naudingiausios ir geriausiai prisideda prie Lietuvos Respublikos kaimo plėtros;
  • užtikrinti, kad, sudarius paramos sutartis, nebūtų viršyta KPP priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklai „Tradicinių amatų centrų kūrimas ir (arba) plėtra“ įgyvendinant planavimo būdu nustatyta maksimali leistina įsipareigojimų suma;
  • užtikrinti, kad projektų vertinimas vyktų pagal patvirtintus darbo procedūrų aprašus;
  • užtikrinti tinkamą KPP priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklai „Tradicinių amatų centrų kūrimas ir (arba) plėtra“ įgyvendinant planavimo būdu skirtų paramos lėšų paskirstymą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai.
 
Komisija atlieka šias funkcijas:
 
  • analizuoja pareiškėjų pateiktus projektus pagal KPP priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklą „Tradicinių amatų centrų kūrimas ir (arba) plėtra“ įgyvendinant planavimo būdu;
  • svarsto ir analizuoja Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Kaimo vystymo programų skyriaus (toliau – KVPS) tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – KVPS tarnautojai) parengtas projektų vertinimo ataskaitas;
  • tikrina, kaip KVPS tarnautojai atliko pateikto projekto įvertinimą, bei Agentūros direktoriui teikia rekomendacinio pobūdžio išvadą dėl finansuotinų projektų;
  • teikia pasiūlymus dėl paraiškų vertinimo tvarkos peržiūrėjimo ir įgyvendinimo taisyklių tobulinimo;
  • pagal kompetenciją vykdo kitus Agentūros direktoriaus pavedimus.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2012 m. spalio 24 d. 13:08