Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Komitetai ir komisijos

Teritorinio ir tarptautinio bendradarbiavimo PAK

Pagrindiniai Komisijos tikslai:
 
  • skatinti ekonominę žemės ūkio ir kaimo plėtrą, siekiant, kad pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (toliau – Programa) priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“ (toliau – Priemonė) paramos lėšos būtų skiriamos toms teritorinio bendradarbiavimo projektų paraiškoms finansuoti, kurios geriausiai atitinka Programos Priemonės tinkamumo kriterijus, yra geriausios kokybės, naudingiausios ir geriausiai prisideda prie Lietuvos Respublikos kaimo plėtros;
  • užtikrinti, kad, sudarius paramos sutartis, nebūtų viršyta teritorinio bendradarbiavimo projektams, finansuojamiems pagal Programos Priemonę, nustatyta maksimali leistina suma;
  • užtikrinti, kad projektų vertinimas vyktų pagal patvirtintus darbo procedūrų aprašus;
  • užtikrinti tinkamą Programos Priemonei skirtų paramos lėšų paskirstymą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai.
 
Komisija atlieka šias funkcijas:
 
  • analizuoja pareiškėjų teritorinio bendradarbiavimo projektus, pateiktus pagal Programos Priemonę;
  • svarsto ir analizuoja Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Kaimo vystymo programų skyriaus (toliau – KVPS) tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), parengtas projektų vertinimo rezultatų suvestines ir vertinimo ataskaitas;
  • tikrina, kaip KVPS darbuotojai atliko pateikto projekto įvertinimą, bei priima rekomendacinio pobūdžio sprendimą dėl finansuotinų ir nefinansuotinų projektų ir teikia jį Agentūros direktoriui;
  • teikia pasiūlymus dėl projektų vertinimo tvarkos peržiūrėjimo ir įgyvendinimo taisyklių tobulinimo;
  • pagal kompetenciją vykdo kitus Agentūros direktoriaus pavedimus.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2012 m. spalio 24 d. 13:12