Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Komitetai ir komisijos

Perėjimo prie ne žemės ūkio veiklos ir Paramos verslo kūrimui ir plėtrai PAK

Pagrindiniai Komiteto tikslai:
 
  • skatinti ekonominę žemės ūkio ir kaimo plėtrą siekiant, kad pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonių „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ ir „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ supaprastintąsias įgyvendinimo taisykles teikiamos paramos lėšos būtų skiriamos toms paraiškoms finansuoti, kurios atitinka Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonių „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ ir „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ (toliau – Priemonės) supaprastintosiose įgyvendinimo taisyklėse nurodytus paraiškų tinkamumo kriterijus, yra geriausios kokybės, naudingiausios ir geriausiai prisideda prie Lietuvos Respublikos kaimo plėtros;
  • užtikrinti, kad nebūtų viršytos Priemonių supaprastintosiose įgyvendinimo taisyklėse nustatytos maksimalios leistinos įsipareigojimų sumos;
  • užtikrinti, kad projektai būtų vertinami pagal patvirtintus darbo procedūrų aprašus;
  • užtikrinti tinkamą pagal Priemonių supaprastintąsias įgyvendinimo taisykles skirtų paramos lėšų paskirstymą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai.

Komiteto rekomendacija yra būtina Agentūros direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui priimant sprendimą dėl paramos suteikimo pagal Priemonių supaprastintąsias įgyvendinimo taisykles.

Komitetas atlieka šias funkcijas:
 
  • analizuoja pareiškėjų pateiktus projektus pagal Priemonių supaprastintąsias įgyvendinimo taisykles;
  • svarsto ir analizuoja Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento (toliau – KPŽPD) Projektų vertinimo skyriaus (toliau – PVS) valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), parengtas projektų vertinimo ataskaitas;
  • tikrina, kaip PVS darbuotojai įvertino pateiktus projektus, bei Agentūros direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui teikia rekomendacinio pobūdžio išvadas dėl finansuotinų ir nefinansuotinų projektų;
  • teikia pasiūlymus dėl paraiškų vertinimo tvarkos peržiūrėjimo ir įgyvendinimo taisyklių tobulinimo;
  • pagal kompetenciją vykdo kitus Agentūros direktoriaus pavedimus.
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. kovo 7 d. 16:15