Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Komitetai ir komisijos

Nacionalinio kaimo tinklo PAK

Pagrindiniai Komisijos tikslai:
 
  • skatinti ekonominę žemės ūkio ir kaimo plėtrą siekiant, kad pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (toliau – KPP) priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas“, Lietuvos kaimo tinklo veiksmų programą ir metinius veiksmų planus teikiamos paramos lėšos būtų skiriamos toms paraiškoms finansuoti, kurios geriausiai atitinka KPP priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Nacionalinis kaimo tinklas“, Lietuvos kaimo tinklo veiksmų programos ir metinių veiksmų planų paraiškų tinkamumo kriterijus, yra geriausios kokybės, naudingiausios ir geriausiai prisideda prie Lietuvos Respublikos kaimo plėtros;
  • užtikrinti, kad nebūtų viršyta KPP priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sričiai „Nacionalinis kaimo tinklas“, Lietuvos kaimo tinklo veiksmų programai ir metiniams veiksmų planams nustatyta maksimali leistina įsipareigojimų suma;
  • užtikrinti, kad projektų vertinimas vyktų pagal patvirtintus darbo procedūrų aprašus;
  • užtikrinti tinkamą KPP priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sričiai „Nacionalinis kaimo tinklas“, Lietuvos kaimo tinklo veiksmų programai ir metiniams veiksmų planams skirtų paramos lėšų paskirstymą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai.
 
Komisija atlieka šias funkcijas:
 
  • analizuoja pareiškėjų pateiktus projektus pagal KPP priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas“, Lietuvos kaimo tinklo veiksmų programą ir metinių veiksmų planus;
  • svarsto ir analizuoja Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Kaimo vystymo programų skyriaus (toliau – KVPS) tarnautojų parengtas projektų vertinimo ataskaitas;
  • tikrina, kaip KVPS tarnautojai atliko pateikto projekto įvertinimą, bei teikia rekomendacinio pobūdžio išvadą dėl finansuotinų projektų Agentūros direktoriui;
  • teikia pasiūlymus dėl paraiškų vertinimo tvarkos peržiūrėjimo ir įgyvendinimo taisyklių tobulinimo;
  • pagal kompetenciją vykdo kitus Agentūros direktoriaus pavedimus.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2012 m. spalio 24 d. 12:58