Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Komitetai ir komisijos

Miškų ekonominės vertės didinimo PAK

Pagrindiniai Komiteto tikslai:
 
 • skatinti ekonominę žemės ūkio ir kaimo plėtrą siekiant, kad pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Miškų ekonominės vertės didinimas“ (toliau – Priemonė) įgyvendinimo taisykles, taikomas nuo 2011 metų (toliau – įgyvendinimo taisyklės), teikiamos paramos lėšos būtų skiriamos toms paraiškoms finansuoti, kurios atitinka Priemonės įgyvendinimo taisyklėse nurodytus paraiškų tinkamumo kriterijus, yra geriausios kokybės, naudingiausios ir geriausiai prisideda prie Lietuvos Respublikos kaimo plėtros;
 • užtikrinti, kad nebūtų viršytos Priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytos maksimalios leistinos įsipareigojimų sumos;
 • užtikrinti, kad projektai būtų vertinami pagal patvirtintus darbo procedūrų aprašus;
 • užtikrinti tinkamą pagal Priemonės įgyvendinimo taisykles skirtų paramos lėšų paskirstymą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai.
   
Komiteto rekomendacija yra būtina Agentūros direktoriui priimant sprendimą dėl paramos suteikimo pagal Priemonės įgyvendinimo taisykles.
 
Komitetas atlieka šias funkcijas:
 
 • analizuoja pareiškėjų pateiktus projektus pagal Priemonės įgyvendinimo taisykles (kai prašoma paramos suma yra ne didesnė kaip 150 000 Lt);
 • svarsto ir analizuoja Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento (toliau – KPŽPD) Projektų vertinimo skyriaus (toliau – PVS) valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), parengtas projektų vertinimo ataskaitas;
 • tikrina, kaip PVS darbuotojai įvertino pateiktus projektus, bei Agentūros direktoriui teikia rekomendacinio pobūdžio išvadas dėl finansuotinų ir nefinansuotinų projektų;
 • teikia pasiūlymus dėl paraiškų vertinimo tvarkos peržiūrėjimo ir įgyvendinimo taisyklių tobulinimo;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus Agentūros direktoriaus pavedimus.
   
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. kovo 5 d. 16:48