Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Komitetai ir komisijos

Kai kurių žuvininkystės sektoriaus priemonių PAK

Pagrindiniai Komisijos tikslai:
 
  • siekti, kad pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos (toliau – veiksmų programa) pirmosios prioritetinės krypties „Jūrų žvejybos laivyno pritaikymo priemonės“ priemonę „Žvejybos laivų modernizavimas“, antrosios prioritetinės krypties „Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystė ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ priemonės „Žvejyba vidaus vandenyse“ veiklos sritį „Vidaus vandenų žvejybos laivų modernizavimas“, priemonės „Akvakultūra“ veiklos sritį „Investicijos į akvakultūros įmones“ bei priemonę „Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ (toliau – priemonė / priemonės veiklos sritis) supaprastintąsias įgyvendinimo taisykles (toliau – įgyvendinimo taisyklės) ir pirmosios prioritetinės krypties „Jūrų žvejybos laivyno pritaikymo priemonės“ priemonės „Socialinio-ekonominio pobūdžio priemonės“ veiklos srities „Parama jauniems žvejams“ (toliau – priemonės veiklos sritis) įgyvendinimo taisykles (toliau – įgyvendinimo taisyklės) teikiamos paramos lėšos būtų skiriamos toms paraiškoms finansuoti, kurios geriausiai atitinka veiksmų programos priemonių / priemonių veiklos sričių paraiškų tinkamumo kriterijus, yra kokybiškiausios, naudingiausios ir labiausiai prisideda prie Lietuvos Respublikos žuvininkystės sektoriaus plėtros;
  • užtikrinti, kad nebūtų viršytos priemonės / priemonės veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse nustatytos maksimalios leistinos įsipareigojimų sumos;
  • užtikrinti, kad projektai būtų vertinami pagal patvirtintus darbo procedūrų aprašus;
  • užtikrinti tinkamą pagal priemonės / priemonės veiklos srities įgyvendinimo taisykles skirtų paramos lėšų iš Europos žuvininkystės fondo paskirstymą.

Komisijos rekomendacija yra būtina Agentūros direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui priimant sprendimą dėl paramos suteikimo pagal priemonės / priemonės veiklos srities įgyvendinimo taisykles.

Komisija atlieka šias funkcijas:
 
  • analizuoja pareiškėjų pateiktus projektus pagal priemonės / priemonės veiklos srities įgyvendinimo taisykles;
  • svarsto ir analizuoja Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento (toliau – KPŽPD) Projektų vertinimo skyriaus (toliau – PVS) valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), parengtas projektų vertinimo ataskaitas;
  • tikrina, kaip PVS tarnautojai atliko pateikto projekto įvertinimą, bei Agentūros direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui teikia rekomendacinio pobūdžio išvadą dėl finansuotinų ir nefinansuotinų projektų;
  • teikia pasiūlymus dėl paraiškų vertinimo tvarkos peržiūrėjimo ir įgyvendinimo taisyklių tobulinimo;
  • pagal kompetenciją vykdo kitus Agentūros direktoriaus pavedimus.
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. kovo 5 d. 16:51