Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Komitetai ir komisijos

Paramos administravimo probleminių klausimų sprendimo komisija

Pagrindiniai komisijos darbo tikslai:
 
 • spręsti problemas, iškilusias administruojant Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) kompetencijai priskirtas paramos priemones (toliau – priemonės);
 • siekti tinkamo priemonių administravimo sprendžiant konkrečias problemas;
 • siekti, kad Europos Sąjungos ir nacionalinės paramos lėšos būtų naudojamos tinkamai ir efektyviai, sprendžiant konkrečias problemas;
 • užtikrinti, kad priemonių administravimas būtų vykdomas laikantis vienodų nuostatų, principų ir praktikos.
   
Komisijos funkcijos:
 
 • nagrinėja ir teikia išvadas bei priima rekomendacinius sprendimus dėl priemonių administravimo procese kilusių prieštaravimų priemonių įgyvendinimo taisyklėms, taip pat dėl kilusių paramos suteikimo, vertinimo, paramos dydžio apskaičiavimo ir kitų priemonių administravimo procese iškilusių problemų;
 • vidaus darbo procedūrų aprašuose nenumatytais atvejais nagrinėja pareiškėjų / paramos gavėjų prašymus dėl paraiškų / projektų duomenų pakeitimo ar tikslinimo ir dėl paramos sutarčių pakeitimų;
 • svarsto ir analizuoja Agentūros struktūrinių padalinių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, taip pat kitų institucijų pateiktas rekomendacijas, ataskaitas dėl priemonių administravimo;
 • pagal savo kompetenciją svarsto klausimus, susijusius su priemonių paramos sutarčių nutraukimu;
 • teikia pasiūlymus Agentūros direktoriui dėl priemonių administravimo.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2013 m. vasario 18 d. 10:07