Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Komitetai ir komisijos

Profesinio mokymo ir informavimo veiklos PAK

Pagrindiniai Komisijos tikslai:
 
  • skatinti ekonominę žemės ūkio ir kaimo plėtrą siekiant, kad pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (toliau – KPP) priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Asmenų, susijusių su žemės ir miškų ūkio veikla, mokymas ir informavimas“ teikiamos paramos lėšos būtų skiriamos toms paraiškoms finansuoti, kurios geriausiai atitinka KPP priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos srities „Asmenų, susijusių su žemės ir miškų ūkio veikla, mokymas ir informavimas“ paraiškų tinkamumo kriterijus, yra geriausios kokybės, naudingiausios ir geriausiai prisideda prie Lietuvos Respublikos kaimo plėtros;
  • užtikrinti, kad, sudarius paramos sutartis, nebūtų viršyta KPP priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos sričiai „Asmenų, susijusių su žemės ir miškų ūkio veikla, mokymas ir informavimas“ nustatyta maksimali leistina įsipareigojimų suma;
  • užtikrinti, kad projektų vertinimas vyktų pagal patvirtintus darbo procedūrų aprašus;
  • užtikrinti tinkamą KPP priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos sričiai „Asmenų, susijusių su žemės ir miškų ūkio veikla, mokymas ir informavimas“ skirtų paramos lėšų paskirstymą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai
 
Komisija atlieka šias funkcijas:
 
  • analizuoja pareiškėjų pateiktus projektus pagal KPP priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Asmenų, susijusių su žemės ir miškų ūkio veikla, mokymas ir informavimas“;
  • svarsto ir analizuoja Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Kaimo vystymo programų skyriaus (toliau – KVPS) tarnautojų parengtas projektų vertinimo ataskaitas;
  • tikrina, kaip KVPS tarnautojai atliko pateikto projekto įvertinimą, bei Agentūros direktoriui teikia rekomendacinio pobūdžio išvadą dėl finansuotinų projektų Agentūros direktoriui;
  • teikia pasiūlymus dėl paraiškų vertinimo tvarkos peržiūrėjimo ir įgyvendinimo taisyklių tobulinimo;
  • pagal kompetenciją vykdo kitus Agentūros direktoriaus pavedimus.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2012 m. spalio 24 d. 13:10