Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Korupcijos prevencija

Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas

Vykdant Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos vidaus teisės aktų ar jų projektų sukčiavimo veikų prevencijos ir antikorupcinio vertinimo metodikos, patvirtintos Agentūros direktoriaus 2016 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. BR1-305 „Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos vidaus teisės aktų ar jų projektų sukčiavimo veikų prevencijos ir antikorupcinio vertinimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika), 31 punkte nurodytą reikalavimą, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) teikia susipažinti apibendrintus 2016 m. Metodikos įgyvendinimo rezultatus.

Agentūros vidaus teisės aktų ar jų projektų sukčiavimo veikų prevencijos ir antikorupcinio vertinimo tikslas – sistemingai, periodiškai ir visapusiškai vertinant Agentūros vidaus teisės aktus ar jų projektus, padėti įgyvendinti Agentūros veiklos tikslus, mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę bei valdyti sukčiavimo veikų riziką.

2016 m. Agentūros vidaus teisės aktų ar jų projektų sukčiavimo veikų prevencijos ir antikorupcinį vertinimą atliko Agentūros Rizikų vertinimo ir valdymo departamento Informacijos saugumo valdymo ir korupcijos prevencijos skyriaus darbuotojai bei Agentūros Teisės departamento Teisėkūros skyriaus darbuotojai.

Sukčiavimo veikų prevencijos ir antikorupciniu požiūriu iš viso buvo įvertinti 11 (vienuolika) Agentūros vidaus teisės aktų ar jų projektų, buvo išskirtos galimos rizikos ir parengti siūlymai, kaip identifikuotas rizikas sumažinti. Vertinimo išvadose ir vertinimo pažymose buvo pateikti siūlymai dėl nagrinėtų vidaus teisės aktų ar jų projektų patobulinimo: patikslinti darbo procedūrų aprašų nuostatas; suvienodinti naudojamas sąvokas tame pačiame teisės akte; numatyti baigtinį objektyvių aplinkybių, dėl kurių pareiškėjui / paramos gavėjui pratęsiamas terminas, sąrašą; ataskaitų pildymo instrukcijose numatyti baigtinį kriterijų sąrašą sprendimui priimti; aiškiai išdėstyti Agentūros darbuotojo veiksmus, įtarus sukčiavimą; procedūros aprašą papildyti naujomis sąvokomis ir aiškiai jas apibrėžti; pateikti nuorodas į kitus aktualius vidaus teisės aktus; patikslinti rotacijos vykdymo tvarką; numatyti aiškią tiesioginę administratoriaus atsakomybę, susijusią su paramos sutarčių pasirašymu; numatyti, kad vedėjas, prieš skirdamas užduotį vertinti, visais atvejais turi atsižvelgti į darbuotojo viešųjų ir privačių interesų deklaracijoje pateiktus duomenis ir visais būdais stengtis sumažinti interesų konflikto riziką ir kt. Į siūlymus buvo atsižvelgta, Agentūros vidaus teisės aktai ar jų projektai buvo atitinkamai patobulinti.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. liepos 24 d. 08:32