Veikla | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Korupcijos prevencija

Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas

Vykdant Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos vidaus teisės aktų ar jų projektų sukčiavimo veikų prevencijos ir antikorupcinio vertinimo metodikos, patvirtintos Agentūros direktoriaus 2016 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. BR1-305 „Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos vidaus teisės aktų ar jų projektų sukčiavimo veikų prevencijos ir antikorupcinio vertinimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika), 31 punkte nurodytą reikalavimą, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) teikia susipažinti apibendrintus 2021 m. Metodikos įgyvendinimo rezultatus.

NMA vidaus teisės aktų ar jų projektų sukčiavimo veikų prevencijos ir antikorupcinio vertinimo tikslas – sistemingai, periodiškai ir visapusiškai vertinant NMA vidaus teisės aktus ar jų projektus, padėti įgyvendinti NMA veiklos tikslus, mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę bei valdyti sukčiavimo veikų riziką.

2021 m. NMA vidaus teisės aktų ar jų projektų sukčiavimo veikų prevencijos ir antikorupcinį vertinimą atliko NMA Teisės departamento Teisėkūros ir teisės taikymo skyriaus darbuotojai.

Sukčiavimo veikų prevencijos ir antikorupciniu požiūriu iš viso buvo įvertinti 7 (septyni) NMA vidaus teisės aktai ar jų projektai, buvo išskirtos galimos rizikos ir parengti siūlymai, kaip identifikuotas rizikas sumažinti. Vertinimo išvadose ir vertinimo pažymose buvo pateikti siūlymai dėl nagrinėtų vidaus teisės aktų ar jų projektų patobulinimo: patikslinti procedūrų aprašų nuostatas; papildyti procedūrų aprašus naujomis sąvokomis; aiškiai išdėstyti NMA darbuotojo veiksmus, įtarus sukčiavimą; procedūros aprašą papildyti naujomis sąvokomis ir aiškiai jas apibrėžti; numatyti aiškius sprendimų priėmimo kriterijus; numatyti aiškius darbuotojams pavestų užduočių terminus; numatyti darbuotojų, vertinančių pareiškėjų pateiktus dokumentus, rotacijos tvarką ir kt. Į siūlymus buvo atsižvelgta, NMA vidaus teisės aktai ar jų projektai buvo atitinkamai patobulinti.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. vasario 1 d. 12:51