Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Korupcijos prevencija

Sukčiavimo veikų prevencijos ir antikorupcinio vertinimo rezultatų apžvalga

Vykdydamas Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) direktoriaus 2009 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. BR1-815 2.2 papunktyje nurodytą reikalavimą, Agentūros Rizikų vertinimo ir valdymo departamentas teikia susipažinti apibendrintus 2015 m. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos vidaus teisės aktų ar jų projektų sukčiavimo veikų prevencijos ir antikorupcinio vertinimo metodikos, patvirtintos Agentūros direktoriaus 2009 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. BR1-815 (2015 m. spalio 30 d. Agentūros direktoriaus įsakymo Nr. BR1-342 redakcija) (toliau – Metodika), įgyvendinimo rezultatus.
 
Agentūros vidaus teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo tikslas – sistemingai, periodiškai ir visapusiškai vertinant korupcijos pasireiškimo rizikos valdymą ir vidaus kontrolę, padėti įgyvendinti Agentūros veiklos tikslus, siekti korupcijos pasireiškimo tikimybės mažinimo bei valdyti sukčiavimo veikų riziką.
 
2015 m. Agentūros vidaus teisės aktų sukčiavimo veikų prevencijos ir antikorupcinį vertinimą atliko Agentūros Rizikų vertinimo ir valdymo departamento Informacijos saugumo valdymo ir korupcijos prevencijos skyriaus darbuotojai.
 
Sukčiavimo veikų prevencijos ir antikorupciniu požiūriu iš viso buvo įvertinti 6 (šeši) Agentūros vidaus teisės aktai, buvo išskirtos galimos rizikos ir parengti siūlymai, kaip identifikuotas rizikas sumažinti. Vertinimo išvadose buvo pateikti siūlymai dėl nagrinėtų vidaus teisės aktų keitimo: patikslinti darbo procedūrų aprašų nuostatas; suvienodinti naudojamas sąvokas tame pačiame teisės akte; numatyti baigtinį objektyvių aplinkybių, dėl kurių pareiškėjui / paramos gavėjui pratęsiamas terminas, sąrašą; ataskaitų pildymo instrukcijose numatyti baigtinį kriterijų sąrašą sprendimui priimti; aiškiai išdėstyti Agentūros darbuotojo veiksmus, įtarus sukčiavimą; procedūros aprašą papildyti naujomis sąvokomis ir aiškiai jas apibrėžti; pateikti nuorodas į kitus aktualius vidaus teisės aktus; patikslinti rotacijos vykdymo tvarką ir kt. Į siūlymus buvo atsižvelgta, Agentūros vidaus teisės aktai buvo atitinkamai patobulinti.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. sausio 14 d. 10:09