Veikla | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Apie NMA

Tarptautinis bendradarbiavimas

Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) tikslai ir uždaviniai, susiję su tarptautiniu bendradarbiavimu, yra neatskiriami nuo bendrų užsienio politikos bei ilgalaikės valstybės raidos strategijos uždavinių: puoselėti bendradarbiavimą regione ir užsienyje, tapti efektyvia Europos Sąjungos nare, stiprinti Lietuvos autoritetą pasaulyje, skleisti demokratijos, tolerancijos ir dialogo vertybes.
 
Siekdama įgyvendinti iškeltus tikslus, NMA dalyvauja:
  • ES šalių narių mokėjimo agentūrų direktorių konferencijose. Konferencijos organizuojamos kiekvienų metų pavasarį ir rudenį, jas rengia tuo metu ES Tarybai pirmininkaujančios šalys. Į šį renginį susirenka ES bei šalių kandidačių mokėjimo agentūrų vadovai, Europos Komisijos, Europos Audito Rūmų atstovai, kiti pareigūnai.
  • MARS konferencijose. Metinėse MARS (Monitoring Agricultural Resources) konferencijose dalyvauja specialistai, atsakingi už ES paramos lėšomis remiamų projektų kontrolę, prisiimtų įsipareigojimų vykdymo priežiūrą. Konferencijos išvados taip pat pristatomos ES žemės ūkio ir žuvininkystės taryboje.
  • ES  šalių narių Panta Rhei asociacijos konferencijose. ES šalių narių mokėjimo agentūrų informacinių technologijų atstovus vienijančios asociacijos Panta Rhei konferencijos vyksta kas pusmetį. Jose aptariami mokėjimo agentūroms aktualūs klausimai, ypač daug dėmesio skiriant informacinių technologijų plėtrai, jų saugumo, patikimumo užtikrinimo, pritaikymo naujiems reikalavimams ir kt. klausimams. Šiuose renginiuose dalyvauja atstovai iš visų ES šalių narių ir šalių kandidačių, taip pat iš Europos Komisijos bei Europos Audito Rūmų.
  • Baltijos šalių ir Lenkijos mokėjimo agentūrų konferencijose. Baltijos šalių ir Lenkijos mokėjimo agentūrų, administruojančių ES paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, konferencijos rengiamos kiekvienais metais vis kitoje šalyje ir yra skirtos pasidalyti gerąja patirtimi bei aptarti paramos administravimo aktualijas.
  • Learning Network veikloje. Nyderlandų ir Jungtinės Karalystės mokėjimo agentūrų įsteigtas Learning Network tinklas siekia koordinuoti praktinį mokėjimo agentūrų bendradarbiavimą, mažinti administracinę naštą, įgyvendinti elektroninę valdžią, sukurti ekspertų grupes. Šis tinklas atlieka ir patariamąją funkciją Panta Rhei bei mokėjimo agentūrų direktorių konferencijose. Tinklo susitikimai paprastai vyksta Belgijoje, Olandijoje arba kitose ES šalyse narėse kas 2–3 mėn.
 
Bendradarbiavimas su užsienio valstybėmis
 
NMA glaudžiai bendradarbiauja su ES šalių narių mokėjimo agentūromis (Latvija, Estija, Lenkija, Čekija, Prancūzija, Rumunija, Olandija, Slovėnija), aktyviai dalyvauja bendruose projektuose su Rytų partnerystės šalimis (Ukraina, Moldova), su ES šalimis kandidatėmis (Juodkalnija, Albanija, Serbija, Turkija).
 
Šis bendradarbiavimas vyksta įgyvendinant dvišalius ir/ar daugiašalius tarptautinius projektus, organizuojant seminarus ir mokomuosius vizitus, finansuojamus iš TAIEX programos bei kitų šaltinių. Glaudus bendradarbiavimas vyksta ir su institucijomis, su kuriomis NMA pasirašė Dvišalio bendradarbiavimo sutartis, t.y. su mokėjimo agentūromis Kroatijoje, Rumunijoje, Vengrijoje, Bulgarijoje, Moldovoje, Lenkijoje. Pasirašyta Trišalio bendradarbiavimo sutartis tarp NMA, Lenkijos mokėjimo agentūros (Žemės ūkio restruktūrizavimo ir modernizavimo agentūra) ir administruojančio nacionalinę paramą Ukrainos valstybinio ūkininkų fondo. Pasirašyta Bendradarbiavimo sutartis su Turkijos žemės ūkio ir kaimo plėtros paramos institucija (ARDSI). 
  
 

 
Atsakingų asmenų kontaktai
 
 
  Strateginio planavimo ir projektų skyriaus vyr. specialistė Salomėja Rybokienė
   telefonas +370 5 252 6739,
   faksas +370 5 252 6945,
   el.paštas crypt:c2Fsb21lamEucnlib2tpZW5lQG5tYS5sdA==:xx
 
  Strateginio planavimo ir projektų skyriaus vyr. specialistė Donata Jėckaitė-Juozaponienė
   telefonas +370 5 250 0389,
   faksas +370 5 252 6945,
   el. paštas crypt:ZG9uYXRhLmplY2thaXRlQG5tYS5sdA==:xx
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2023 m. rugsėjo 28 d. 11:24