(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Susietoji parama

Spausdinti
Susietoji parama už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius, pienines ožkas mokama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre registruotiems žemės ūkio valdos valdytojams, kurie:
 
  • einamaisiais metais yra pateikę Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) paraiškas gauti paramą už deklaruotus plotus pagal žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintas tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles (toliau – paraiška) ir šiose Paraiškose nurodę, jog prašo skirti išmoką už visus valdoje laikomus valdos valdytojo ir (ar) partnerio mėsinius galvijus ir (arba) mėsines avis, ir (arba) pieninių veislių bulius, ir (arba) pienines ožkas (toliau - gyvuliai);
  • už valdoje nepertraukiamai išlaikytas ne mažiau nei 60 kalendorinių dienų savo ir (ar) valdos partnerio (-ių) vardu nustatyta tvarka Ūkinių gyvūnų registre (toliau - UGR) įregistruotas ir suženklintas mėsines avis, pienines ožkas ir (ar) ne jaunesnius nei 12 mėn. mėsinius galvijus ir (ar) pieninių veislių bulius. Mėsiniai galvijai ir (ar) mėsinės avys, ir (ar) pieninių veislių buliai, ir (ar) pieninės ožkos turi būti ŪGR įregistruoti iki einamųjų metų spalio 31 d. Tais atvejais, kai dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo valdos valdytojo valios (force majeure) (pvz., pareiškėjo mirtis, ilgalaikis profesinis nepajėgumas), įpėdinis ar valdos perėmėjas perima valdą su joje laikomais mėsiniais galvijais ir (ar) mėsinėmis avimis, ir (ar) pieninių veislių buliais, ir (ar) pieninėmis ožkomis, laikotarpis, kurį šiuos gyvulius išlaikė valdos perdavėjas, įskaitomas valdos perėmėjui;
  • gyvulių ar jų perkėlimų ir (ar) kaitos registravimas nustatyta tvarka ŪGR turi būti vykdomas nuo pirmosios gyvulio išlaikymo valdoje dienos. Tais atvejais, kai netinkamai ženklintus ir (ar) registruotus ŪGR gyvulius įsigyja kitas laikytojas, gyvulys laikomas atitinkančiu paramos skyrimo reikalavimus, jeigu reikalavimai vykdomi gyvulį įsigijusio laikytojo nuo pirmosios gyvulio laikymo dienos;
  • išmoka pagal einamaisiais metais pateiktą paraišką už tą patį mėsinį galviją arba tą pačią mėsinę avį, arba tą patį pieninės veislės bulių, arba tą pačią pieninę ožką gali būti skiriama tik vieną kartą. Jeigu gyvuliai buvo parduoti (ar dovanoti) kitam laikytojui, pardavėjui (dovanojusiajam) išmoka neskiriama. Šių gyvulių pirkėjas gali pretenduoti į paramą, jei atitinka visas numatytas paramos skyrimo sąlygas. Išmoka neskiriama pareiškėjui, kuris nesilaikė reikalavimų, pardavė (ar dovanojo) kitam laikytojui savo valdoje laikytus gyvulius ir pakartotinai tuos pačius gyvulius įsigijo.
  • išmoka pagal einamaisiais metais pateiktą paraišką už mėsinį galviją arba mėsinę avį, arba pieninės veislės bulių, arba pieninę ožką gali būti skiriama pareiškėjui, jei pasibaigus numatytam išlaikymo laikotarpiui gyvulys yra paskerdžiamas, parduodamas eksportui, įvykus gyvulio kritimui arba esant gyvuliui gyvam valdoje einamųjų metų gruodžio 31 d. ir duomenys apie šių gyvulių perkėlimus ir (ar) kaitą buvo suvesti į ŪGR.

2015-2020 m. bus mokama susietoji parama už pienines karves, kuria palaikomos pieno gamintojų pajamos, užtikrinant dabartinį gamybos lygį valdų valdytojams. Susietoji parama už pienines karves skiriama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre registruotiems valdos valdytojams:
 
  • kurie, vadovaudamiesi Tiesioginių išmokų taisyklėmis, einamaisiais metais pateikė Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) paraiškas gauti paramą už deklaruotus plotus (toliau – paraiška) ir šiose Paraiškose nurodė, jog prašo skirti susietąją paramą už pienines karves. Valdos partneriai valdoje gali būti užregistruoti ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 31 d.;
  • kurių valdoje valdytojo ir (ar) partnerių vardu Ūkinių gyvūnų registre praėjusių metų balandžio 1 d.–einamųjų metų kovo 31 d. buvo registruotos pieninės karvės (apskaičiuojamas pieninių karvių aritmetinis vidurkis, imant kiekvieno mėnesio pirmos dienos pieninių karvių skaičių, o aritmetinis vidurkis suapvalinamas iki šimtųjų vieneto dalių). Pieninės karvės Ūkinių gyvūnų registre turi būti įregistruotos (t. y. įvesta pieninių karvių laikymo pradžia arba pirmojo apsiveršiavimo data) ne vėliau kaip iki einamųjų metų balandžio 7 d.;
  • kurių valdoje valdytojo ir (ar) partnerių vardu vidutinis rinkai patiektas pieno kiekis iš vienos pieninės karvės praėjusių metų balandžio 1 d.–einamųjų metų kovo 31 d. buvo ne mažesnis kaip 500 kg. Skaičiuojant paramą naudojami Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – PAIS) duomenys apie parduotą pieną perdirbti. Pieno pardavimo tiesiogiai vartoti atveju naudojami tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų (toliau – TP deklaracija) duomenys, esantys PAIS. TP deklaracijos PAIS turi būti pateiktos iki einamųjų metų birželio 6 d. Skaičiuojant paramą, imamas faktiškai parduotas natūralaus riebumo pieno kiekis.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. kovo 16 d. 13:30