(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Tiesioginės išmokos

Spausdinti

Tiesioginės išmokos nuo 2022 m.

Nuo ūkininko kontrolės prie pažeidimų prevencijos
 
 
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA), administruodama paramos žemės ūkiui priemones, daug dėmesio skiria informacinių technologijų naujovėms, įgalinančioms atlikti pavestas funkcijas pačiu efektyviausiu būdu, žmogiškuosius, administracinius išteklius keičiant automatizuotais procesais. Naujuoju 2022–2027 metų paramos administravimo periodu numatomi esminiai bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) pokyčiai, skatinantys plačiau naudoti naujas informacines technologijas, didžiausią dėmesį sutelkiant į paramos administravimo proceso supaprastinimą ir modernizavimą, pereinant nuo atitikties taisyklėms ir reikalavimas kontrolės proceso prie rezultatų ir veiklos efektyvumo didinimo bei pažeidimų prevencijos.

Veiksmingam BŽŪP įgyvendinimui ir toliau bus privaloma naudoti Administravimo ir kontrolės sistemą (IAKS), tačiau vadovaujantis naujojo periodo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 pasiūlymo 64 straipsnio 1 dalies 6 punktu ir 68 straipsnio 1 dalimi, atsiras naujas privalomas IAKS elementas – automatinė laukų nuolatinės stebėsenos informacinė sistema (ALNSIS) (angl. Area Monitoring System).

2017 m. Mokėjimo agentūrų direktorių konferencijos Maltoje metu Lietuvos ir Italijos mokėjimo agentūrų iniciatyva visų ES mokėjimo agentūrų direktoriai pasirašė memorandumą dėl naujų informacinių technologijų didesnio naudojimo BŽŪP įgyvendinime siekiant jos paprastumo, o jau 2018 m. buvo patvirtinti nauji ES teisės aktai (Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 809/2014 kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatų dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, kaimo plėtros priemonių ir kompleksinės paramos taikymo taisyklės 40a straipsniu) įgalinantys mokėjimo agentūras pradėti diegti ALNSIS ir ruoštis privalomam ALNSIS naudojimui nuo 2022 m.

Automatinė laukų nuolatinio stebėjimo sistema (ALNSIS) – naujas monitoringo įrankis prie kurio NMA dirbo pastaruosius 3 metus. 2021 m. buvo sukurti algoritmai, kurie iš palydovinių duomenų leidžia nustatyti pasėlį, t. y. ar iš tikrųjų auginamas toks pasėlis, kuris buvo deklaruotas. ALNSIS sugeba nuotoliniu būdu nustatyti 19 pagrindinių Lietuvoje auginamų pasėlių. Taip pat leidžia nustatyti žemės dangą, pūdymų įdirbimą, ar pievos buvo šienautos, suartos, ar žemė apleista, ar derlius nuimtas, ar žolė išdegusi, užlieta ir kitus atvejus.

2021 m. ALNSIS testavimo metu nenaudojome visoje Lietuvos teritorijoje, o tik tuose ūkiuose, kuriuos 2021 m atrinkome patikroms, tačiau nuo 2023 m. ši sistema turės būti naudojama visoje Lietuvos teritorijoje ir tai yra naujojo finansinio periodo iššūkis. Įdiegus Automatizuotą laukų nuolatinio stebėjimo informacinę sistemą (ALNSIS), ne tik sumažės kontrolės kaštai NMA ir administracinė našta ūkininkams, bet NMA iš kontroliuojančios institucijos taps ūkininko partnere, vykdančia išankstinę pažeidimų prevenciją. Patikima ir skaidri ALNSIS skirta reguliariai ir sistemingai nuotoliniu būdu stebėti, sekti ir vertinti žemės ūkio veiklas deklaruotuose žemės ūkio paskirties žemės plotuose, naudojant ES programos „Copernicus“ palydovinius duomenis, Lietuvos institucijų turimus ortofotografinius vaizdus, valstybės registruose esančius duomenis bei ūkininkų teikiamą informaciją per „NMA AGRO“. Pastebėjus neatitikimų, ūkininkai iš anksto informuojami apie prisiimtus įsipareigojimus, deklaruojamuose plotuose būtinus atlikti ūkio darbus, artėjantį nustatytos veiklos pabaigos terminą. ALNSIS naudojimas padės užtikrinti efektyvias, tikslines patikras, kuriomis bus orientuojamasi į rizikos grupes, o tikrieji ūkininkai bus tikrinami kur kas rečiau.
 
Pažymėtina, jog ALSIS rezultatais galės naudotis kitos Lietuvos institucijos: Žemės ūkio ir kaimo verslo centras, Aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra, Nacionalinė žemės tarnyba ir kt.
 
Nuo 2018 m. ALNSIS jau yra diegta Italijoje, o nuo 2019 m. – Danijoje, Belgijoje, Ispanijoje ir Maltoje. Nuo 2020 m. ALNSIS planuojama įdiegti Olandijoje, Čekijoje, Kroatijoje, Slovėnijoje, Vengrijoje ir Rumunijoje. 
 
Naudinga informacija:
 
Apie mus rodo:
Pranešimai:
 
 „Ūkininkai ir mokėjimo agentūros: nuo koordinavimo prie bendradarbiavimo", pranešimas anglų k.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. birželio 21 d. 13:58