(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Tiesioginės išmokos

Spausdinti

Tiesioginės išmokos nuo 2022 m.

Nuo ūkininko kontrolės prie pažeidimų prevencijos
 
 
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA), administruodama paramos žemės ūkiui priemones, daug dėmesio skiria informacinių technologijų naujovėms, įgalinančioms atlikti pavestas funkcijas pačiu efektyviausiu būdu, žmogiškuosius, administracinius išteklius keičiant automatizuotais procesais. Naujuoju 20222027 metų paramos administravimo periodu numatomi esminiai bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) pokyčiai, skatinantys plačiau naudoti naujas informacines technologijas, didžiausią dėmesį sutelkiant į paramos administravimo proceso supaprastinimą ir modernizavimą, pereinant nuo atitikties taisyklėms ir reikalavimas kontrolės proceso prie rezultatų ir veiklos efektyvumo didinimo bei pažeidimų prevencijos.
 
Veiksmingam BŽŪP įgyvendinimui ir toliau bus privaloma naudoti Administravimo ir kontrolės sistemą (IAKS), tačiau vadovaujantis naujojo periodo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 pasiūlymo 64 straipsnio 1 dalies 6 punktu ir 68 straipsnio 1 dalimi, atsiras naujas privalomas IAKS elementas – automatinė laukų nuolatinės stebėsenos informacinė sistema (ALNSIS) (angl. Area Monitoring System). ALNSIS bus paremta Europos Žemės stebėjimo programos „Copernicus“ Sentinel palydovinių vaizdų apdorotais duomenimis (Sentinel duomenis), ūkininkų siunčiamomis foto nuotraukomis apie atliktas žemės ūkio veiklas su tiksliomis nuotraukų koordinatėmis, robotizuotomis aplikacijomis ir kitomis technologinėmis naujovėmis (pvz., dronais) bei ženkliai sumažins šiuo metu NMA atliekamų patikrų vietoje kiekius ir leis automatizuoti administravimo ir kontrolės procesus. Be to, ALNSIS suteiks galimybę ūkininkams ir visuomenei atverti Europos Sąjungos (ES) ir Lietuvos paramos administravimo ir kontrolės procesuose naudojamus duomenis tokiu būdu užtikrinant priimamų sprendimų visapusišką skaidrumą bei suteikiant galimybę šiuo duomenis panaudoti efektyvesniam ūkių valdymui, o svarbiausia – sumažinant sankcijų tikriems ūkininkams skaičių, kadangi apie galimus neatitikimus jie bus informuojami nedelsiant suteikiant laiko pasitaisymui, tokiu būdu užtikrinant ir maksimalų Lietuvai skirto Tiesioginių išmokų finansinio voko panaudojimą. Pažymėtina, jog žemės ūkio skaitmenizavimo, formuojant skaitmeninių inovacijų plėtrą Lietuvoje palaikančią infrastruktūrą, tikslas įvardintas socialinių partnerių ir valstybės institucijų 2019 m. spalio 17 d. Agroverslo forumo metu pasirašytame bendradarbiavimo memorandume.
 
 
2017 m. Mokėjimo agentūrų direktorių konferencijos Maltoje metu Lietuvos ir Italijos mokėjimo agentūrų iniciatyva visų ES mokėjimo agentūrų direktoriai pasirašė memorandumą dėl naujų informacinių technologijų didesnio naudojimo BŽŪP įgyvendinime siekiant jos paprastumo, o jau 2018 m. buvo patvirtinti nauji ES teisės aktai (Komisijos įgyvendinimo  reglamento (ES) Nr. 809/2014 kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatų dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, kaimo plėtros priemonių ir kompleksinės paramos taikymo taisyklės 40a straipsniu) įgalinantys mokėjimo agentūras pradėti diegti ALNSIS ir ruoštis privalomam ALNSIS naudojimui nuo 2022 m.
 
Nuo 2017 m. NMA aktyviai testavo Sentinel duomenų apdorojimo pilotinius algoritmų rezultatus bei šiai dienai sukaupė didžiulę patirtį ir užaugino reikiamas kompetencijas, kurias pripažįsta tarptautiniai viešo ir privataus sektoriaus partneriai iš daugelio ES šalių, o daugeliui kitų ES mokėjimo agentūrų NMA yra lyderystės diegiant naujas informacines technologijas BŽŪP supaprastinimui pavyzdys. NMA yra užmezgusi tamprius profesinius ryšius su pagrindinėmis palydovinių vaizdų apdorojimo žemės ūkio reikmėms sektoriaus Europos ir Lietuvos įmonėmis, kas leidžia NMA nuolat gauti visą naujausią mokslinę ir praktinę palydovinių vaizdų apdorojimo informaciją bei pasiūlyti Lietuvos ūkininkams visapusiškai naudingą ir paprastą prieigą prie palydovinių vaizdų apdorotų standartinių duomenų, kurie leis žymiai efektyviau ūkininkauti ne tik taupant ūkininkavimo kaštus, tačiau ir saugant  aplinką.
 
2018 m. NMA sukūrė supaprastintą NMA AGRO mobiliąją aplikaciją, kuria naudodamiesi ūkininkai gali siųsti foto nuotraukas apie atliktas žemės ūkio veiklas su tiksliomis nuotraukų koordinatėmis, o visuomenė gali stebėti ir informuoti NMA apie tai, ar skaidriai yra skirstoma ES ir Lietuvos parama. Tai dar vienas reikalingas žingsnis link sėkmingo ALNSIS įgyvendinimo Lietuvoje.
 
Šiuo metu kartu su Europos Komisija, Europos Kosmoso Agentūra ir tarptautiniais viešo ir privataus sektoriaus partneriais iš ES šalių NMA vykdo kelis ES finansuojamus ir strategiškai svarbius projektus (RECAP, Sen4CAP, NIVA, EO4AGRI, DIONE), kurie leidžia NMA palaipsniui ruoštis ALNSIS įgyvendinimui Lietuvoje nuo 2022 m. 2018 m. gruodžio mėn. NMA lankėsi EK atstovai, su kuriais buvo aptarta ALNSIS diegimo eiga bei pakartotinis vizitas planuojamas 2020 m. sausio mėn.
 
Pažymėtina, jog ALSIS rezultatais galės naudotis kitos Lietuvos institucijos: Žemės ūkio ir kaimo verslo centras, Aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra, Nacionalinė žemės tarnyba ir kt.
 
Nuo 2018 m. ALNSIS jau yra diegta Italijoje, o nuo 2019 m. – Danijoje, Belgijoje, Ispanijoje ir Maltoje. Nuo 2020 m. ALNSIS planuojama įdiegti Olandijoje, Čekijoje, Kroatijoje, Slovėnijoje, Vengrijoje ir Rumunijoje. 
 
Naudinga informacija:
 
Apie mus rodo:
Pranešimai:
 
 „Ūkininkai ir mokėjimo agentūros: nuo koordinavimo prie bendradarbiavimo", pranešimas anglų k.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. gruodžio 30 d. 11:44