(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Susietoji parama

Spausdinti
Susietoji parama už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius, pienines ožkas mokama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre registruotiems žemės ūkio valdos valdytojams, kurie:
  • einamaisiais metais yra pateikę Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) paraiškas gauti paramą už deklaruotus plotus pagal žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintas tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles (toliau – paraiška) ir šiose Paraiškose nurodę, jog prašo skirti išmoką už visus valdoje laikomus valdos valdytojo ir (ar) partnerio mėsinius galvijus ir (arba) mėsines avis, ir (arba) pieninių veislių bulius, ir (arba) pienines ožkas (toliau - gyvuliai);
  • už valdoje einamaisiais metais laikotarpiu nuo vasario 1 d. iki gruodžio 31 d. nepertraukiamai išlaikytas ne mažiau nei 30 kalendorinių dienų iki paskutinės laikymo dienos (toliau – ūkinio gyvūno išlaikymo laikotarpis) savo ir (ar) valdos partnerio (-ių) ir (ar) šeimos narių vardu nustatyta tvarka Ūkinių gyvūnų registre (toliau – ŪGR) įregistruotas ir suženklintas ne jaunesnes kaip 60 kalendorinių dienų amžiaus  mėsines avis ir (ar) pienines ožkas bei (ar) ne jaunesnius nei 12 mėn. amžiaus mėsinius galvijus ir (ar) pieninių veislių bulius. Mėsiniai galvijai ir (ar) mėsinės avys, ir (ar) pieninių veislių buliai, ir (ar) pieninės ožkos turi būti ŪGR įregistruoti iki einamųjų metų lapkričio 30 d. Tais atvejais, kai nustatyti reikalavimai neįvykdomi dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo valdos valdytojo valios ir išimtinių aplinkybių, nurodytų reglamente (ES) Nr. 1306/2013. Tokiais atvejais valdos valdytojas ar jo įgaliotas asmuo per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai sužinojo arba galėjo sužinoti apie nuo valdos valdytojo valios nepriklausančias ir (ar) išimtines aplinkybes, praneša raštu Agentūrai apie minėtas aplinkybes, kartu pateikdamas tai įrodančius dokumentus.
  • gyvulių ar jų perkėlimų ir (ar) kaitos registravimas nustatyta tvarka ŪGR turi būti vykdomas nuo pirmosios gyvulio išlaikymo valdoje dienos. Tais atvejais, kai netinkamai ženklintus ir (ar) registruotus ŪGR gyvulius įsigyja kitas laikytojas, gyvulys laikomas atitinkančiu paramos skyrimo reikalavimus, jeigu reikalavimai vykdomi gyvulį įsigijusio laikytojo nuo pirmosios gyvulio laikymo dienos;
  • išmoka pagal einamaisiais metais pateiktą paraišką už tą patį mėsinį galviją arba tą pačią mėsinę avį, arba tą patį pieninės veislės bulių, arba tą pačią pieninę ožką gali būti skiriama tik vieną kartą. Jeigu gyvuliai buvo parduoti (ar dovanoti) kitam laikytojui, pardavėjui (dovanojusiajam) išmoka neskiriama. Šių gyvulių pirkėjas gali pretenduoti į paramą, jei atitinka visas numatytas paramos skyrimo sąlygas. Išmoka neskiriama pareiškėjui, kuris nesilaikė reikalavimų, pardavė (ar dovanojo) kitam laikytojui savo valdoje laikytus gyvulius ir pakartotinai tuos pačius gyvulius įsigijo.
  • išmoka pagal einamaisiais metais pateiktą paraišką už mėsinį galviją arba mėsinę avį, arba pieninės veislės bulių, arba pieninę ožką gali būti skiriama pareiškėjui, jei pasibaigus numatytam išlaikymo laikotarpiui gyvulys yra paskerdžiamas, parduodamas eksportui, įvykus gyvulio kritimui arba esant gyvuliui gyvam valdoje einamųjų metų gruodžio 31 d. ir duomenys apie šių gyvulių perkėlimus ir (ar) kaitą buvo suvesti į ŪGR.
2022 m. bus mokama susietoji parama už pienines karves, kuria palaikomos pieno gamintojų pajamos, užtikrinant dabartinį gamybos lygį valdų valdytojams. Susietoji parama už pienines karves skiriama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre registruotiems valdos valdytojams:
  • kurie, vadovaudamiesi Tiesioginių išmokų taisyklėmis, einamaisiais metais pateikė Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) paraiškas gauti paramą už deklaruotus plotus (toliau – paraiška) ir šiose Paraiškose nurodė, jog prašo skirti susietąją paramą už pienines karves. Valdos partneriai valdoje gali būti užregistruoti ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 31 d.;
  • kurių valdoje valdytojo ir (ar) partnerių vardu Ūkinių gyvūnų registre (toliau - ŪGR) įregistruotas valdos valdytojo ir (ar) partnerių vardu ir nepertraukiamai išlaikytas valdoje 2022 m. balandžio 1 d.– 2022 m. birželio 30 d. (trijų mėnesių laikotarpiu) (imtinai) pienines karves.
  •  Jeigu ŪGR yra įregistruoti duomenys apie pieninės karvės prieauglio atvedimą arba gaišimą (negyvo prieauglio atvedimą arba išsimetimą) 18 mėnesių laikotarpiu iki einamųjų metų kovo 31 d. (t. y. nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2022 m. kovo 31 d.).
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. balandžio 7 d. 14:27