(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Tiesioginės išmokos

Spausdinti

Kaip pasiruošti patikrai

Kas yra patikra?
 
 
 
 
NMA specialistai atlikdami patikras kontroliuoja, kaip ūkininkai ir kiti paramos gavėjai, gavę Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto paramą, laikosi prisiimtų įsipareigojimų. Siekiama, kad pareiškėjai, dirbantys žemę ir besilaikantys prisiimtų įsipareigojimų, būtų tikrinami kuo rečiau, o galimai nesąžiningi pareiškėjai – kuo dažniau.
 
Patikrų tipai:
 
  • Patikra vietoje – fizinis pareiškėjo ar paramos gavėjo pateiktų duomenų, prisiimtų įsipareigojimų ir dokumentų patikrinimas nuvykus pas pareiškėją.
  • Nuotolinė patikra – žemės ūkio naudmenų ar kitų laukų patikra, atliekama pagal palydovinę arba aerofotografinę  nuotrauką. 
Pareiškėjų patogumui - patikrų grafikas
 
 
 
 
Deklaruojantys žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus asmenys gali naudotis patikrų vietoje grafikais, kuriuose pateikiama informacija apie planuojamas mėnesio patikras ir jų laiką: 
 
Kaip atpažinti patikrą atliekantį specialistą?
 
 
 
 
Kontrolės departamento darbuotojai, atvykę atlikti plotinių priemonių patikrų, vilki specialią NMA logotipais pažymėtą aprangą bei yra prisisegę (prisikabinę) identifikacines korteles. Be to, atlikti patikrų agentūros darbuotojai atvyksta NMA logotipu pažymėtais automobiliais. 
 
Kilus abejonių, kad atlikti patikrą atvyko ne NMA darbuotojas, pirmiausia reikėtų atkreipti dėmesį į atvykusio asmens aprangą, transporto priemonę, paprašyti parodyti darbuotojo pažymėjimą. Taip pat informacijos dėl vykdomų patikrų rajonuose galima kreiptis į agentūros centrinį padalinį ar teritorinį skyrių. Negavus iš NMA patvirtinimo apie atliekamą patikrą vietoje, patariama skambinti bendruoju Pagalbos telefonu 112.
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kas tikrinama deklaruotų plotų patikros metu?
 
 
 
 
Patikrų vietoje metu siekiama patikrinti atitiktį paramos skyrimo sąlygoms. Plotas gali būti matuojamas pagal palydovinius vaizdus arba vietoje (daugiau apie patikrų įrankius rasite čia).
 
Nuvykus į vietą tikrinami:
  • deklaruoti plotai (pamatuojami deklaruoti laukai, tikrinama, ar dirbamas plotas atitinka deklaruotą plotą, įvertinama auginama kultūra, vertinama, ar laikomasi prisiimtų įsipareigojimų);
  • dokumentai (valdoje naudojamas augalų apsaugos produktų, skirtų profesionaliajam naudojimui žurnalas, trąšų naudojimo ir augalų apsaugos produktų, skirtų neprofesionaliajam naudojimui apskaitos žurnalas (jei naudoja), ganyklų arba pievų tvarkymo darbų registracijos žurnalas (tikrinami pareiškėjai, pateikę paraiškas pagal AGRO bei NATURA priemones), sąskaitos-faktūros (kai norima įsitikinti, ar sėjai naudojama sertifikuota sėkla įsigyta ne anksčiau kaip prieš 12 mėn. iki paraiškos teikimo termino pabaigos arba kai tikrinamas ekologiškos produkcijos realizavimas) ir kt.).

Atliekant patikras vietoje tikrinami visi paramos gavėjo įsipareigojimai ir prievolės, kuriuos galima patikrinti pas jį apsilankius.
 
Kas tikrinama mėsinių galvijų patikros metu?
 
 
 

Gyvūnų ženklinimas
 
Siekiantys susietosios paramos už ūkinius gyvūnus turėtų neužmiršti gyvulius laiku ir tinkamai suženklinti. Galvijai ir avys ženklinami įsegant po vieną dviejų dalių įsago dalį į abi ausis su gyvūno individualiu numeriu. Pažymėtina, kad gyvulių prieauglį privalu paženklinti ir įregistruoti ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo prieauglio atvedimo.
 
Pametęs ausies įsagą gyvulys ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo įsago pametimo dienos turi būti paženklintas tokiu pat įsagu. Dėl naujo įsago reikia kreiptis į paslaugų tiekėją ar į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą (VMVT). Jei patikros dieną įsagai dar nepagaminti, kontrolieriui reikėtų pateikti ausų įsagų užsakymo formą.
 
Duomenų suvedimas į ŪGR
 
Susietoji parama mokama už valdoje išlaikytas ne mažiau kaip 60 kalendorinių dienų bei Ūkinių gyvūnų registre įregistruotas ir suženklintas mėsines avis, pienines ožkas, ne jaunesnius nei 12 mėn. mėsinius galvijus, pieninių veislių bulius. Šie gyvuliai turi būti užregistruoti Ūkinių gyvūnų registre (ŪGR) ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo jų atvežimo į naują laikymo vietą informuojant VMVT teritorinį skyrių.
 
Už duomenų įvedimą į ŪGR atsako valdų valdytojai, partneriai, laikantys mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius, pienines ožkas, paslaugų teikėjai (gyvulių produktyvumo kontrolės asistentai, privatūs veterinarijos gydytojai), Valstybinės maisto ir veterinarijos skyriai, skerdimo įmonės, prekiautojai ūkiniais gyvūnais. Patikros vykdymo ūkiuose metu tikrinama, ar pateikti duomenys ŪGR sutampa su duomenimis natūroje.
 
Atrankų patikroms būdai:
 
 
 
 
Subjektai patikroms atlikti atrenkami dviem būdais:
  • atsitiktinai,
  • rizikos analizės atrankos būdu. Daugiau apie rizikos kriterijus bei pažeidimus ČIA.

 
Tinkamos sąlygos patikrai atlikti
 
 
 
 
Kontrolės departamento specialistai, atvykę tikrinti deklaruotų laukų, neretai susiduria su mechaninėmis kliūtimis, trukdančiomis tinkamai apžiūrėti plotus, besiribojančius su melioracijos grioviais. Mechaninės kliūtys, pavyzdžiui, tvoros, statiniai, krūmai ir pan., trukdo pravažiuoti ir patikrinti deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, besiribojančius su melioracijos grioviais. Ūkininkų prašoma laikytis žemės ūkio ministro įsakymu nustatytų Melioracijos statinių priežiūros taisyklių reikalavimų. Siekiant apsaugoti melioracijos griovius, kaip pagrindinius melioracijos sistemų statinius, draudžiama 15 m pločio juostoje (matuojant nuo griovio šlaito viršutinės briaunos) statyti statinius, tverti tvoras, sodinti medžius ir krūmus.

Nors NMA specialistams teisės aktuose nėra numatyta prievolė informuoti pareiškėją apie numatomą atlikti patikrą vietoje, tikrintojai yra suinteresuoti apie patikrą informuoti, nes daugeliu atveju reikalingi dokumentai, kurių be pareiškėjo sutikrinti neįmanoma. Tikrintojas, informuodamas pareiškėją apie numatomą atlikti patikrą vietoje, nurodo, kokie dokumentai bus tikrinami, ir jeigu aktualu papildomai informuoja pareiškėją dėl tinkamų sąlygų sudarymo mėsiniams galvijams ir (ar) mėsinėms avims sutikrinti, bei apie teisės aktuose numatytas pasekmes, kuomet nėra galimybės sutikrinti gyvulių.
 
Taupant ūkininkų laiką siekiama, kad patikra ūkyje vyktų kuo trumpiau. Vienas iš palengvinimų, paspartinančių patikras – gyvulių sugrupavimas pagal atskiras rūšis ir veisles. Pavyzdžiui, NMA specialistas lengviau ir greičiau suskaičiuos gyvulius ir patikrins jų ausų įsaguose įrašytus individualius numerius, jei pieninių veislių galvijai ir mėsinių veislių galvijai bus suvaryti į atskirus aptvarus. Sudaryti tinkamas sąlygas patikrai atlikti gyvulių ūkių valdytojai turėtų ne vėliau kaip per 48 val. nuo informavimo apie patikrą.
 
Taip pat patikros bus atliktos greičiau bei sklandžiau, jei pareiškėjai pateiks tinkamai užpildytus dokumentus: Ūkinių gyvūnų apskaitos žurnalą GAŽ-1, gyvulio gimimą, pardavimą, nugaišimą liudijantį dokumentą GŽ-2 bei pasus gyvulių, gimusių iki 2011 m. liepos 1 d. Žurnalą GAŽ-1 pildo pats pareiškėjas, GŽ-2 – išduoda veterinarijos darbuotojas.
 
Primename, kad galutinė išmokos suma pareiškėjams, kurių valdose buvo atliktos patikros, apskaičiuojama atsižvelgiant į patikros rezultatus.
 
 
Patikros rezultatai
 
 
 
 
Atlikę patikrą, NMA darbuotojai parengia ataskaitą, kurioje pateikiami patikros rezultatai. Pareiškėjas informaciją apie patikros rezultatus gali rasti portale, o tais atvejais, kai patikros metu nustatomi neatitikimai, informuojama atskirai.
 
Pareiškėjai, kurie pageidaujamą informacijos gavimo būdą pažymėjo paraiškoje, bus informuojami jų pasirinktu būdu: SMS žinute, el. paštu arba paštu. Pasirinkusiems gauti informaciją SMS žinute bus siunčiamas pranešimas, kad atliktos patikros informacinį pranešimą bei patikros ataskaitą jis gali rasti portale. Nepažymėjusiems paraiškoje pageidautino informacijos gavimo būdo pranešimai apie nustatytus neatitikimus patikroje bus siunčiami paštu.
 
 

Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. spalio 4 d. 08:51