Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Tiesioginės išmokos

Spausdinti

Apie schemą

Lietuvoje nuo 2004 m. taikoma vienkartinės tiesioginės išmokos už plotus schema. Tai paramos schema, pagal kurią tiesioginės išmokos mokamos už turimą žemės ūkio naudmenų plotą, nepriklausomai nuo gaminamos produkcijos pobūdžio.
 
2017 m. paraiškos išmokoms gauti pateikimo terminas yra nuo balandžio 10 d. iki birželio 6  d., o pavėluotai paraiškas galima pateikti iki liepos 1 d. Už kiekvieną pavėluotą darbo dieną galutinė paramos suma yra mažinama 1 proc., išskyrus atvejus, nepriklausančius nuo pareiškėjo valios (pvz.: pareiškėjo mirtis, ilgalaikis profesinis nepajėgumas, stichinė nelaimė, padariusi stiprų poveikį valdai). Tokiais atvejais pavėluotą paraišką kartu su vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentais galima pateikti per 15 darbo dienų nuo nenumatytų aplinkybių atsiradimo. Paraiškos, pateiktos pasibaigus pavėluotai teikiamų paraiškų priėmimo terminui (po einamųjų metų liepos 1  d.), priimamos iki einamųjų metų gruodžio 1 d.
 
Su patikrų vietoje grafiku kviečiame susipažinti čia
 
Tiesioginę išmoką sudaro: pagrindinė tiesioginė, žalinimo išmoka, išmokos jaunajam ūkininkui ir už pirmuosius hektarus, susietoji parama už plotą.
 
 • Pagrindinė tiesioginė išmoka – išmoka iš Europos Sąjungos lėšų, mokama pareiškėjui už deklaruotą plotą atitinkantį paramos teikimo reikalavimus einamaisiais metais pagal vienkartinės išmokos už plotus schemą.
 • Išmoka už pirmuosius hektarus – papildoma išmoka iš Europos Sąjungos lėšų už nustatytą pareiškėjo deklaruotų žemės ūkio naudmenų pirmųjų (iki 30 ha) hektarų skaičių.
 • Žalinimo išmoka – papildoma išmoka iš Europos Sąjungos lėšų už palankesnę aplinkos atžvilgiu žemės ūkio veiklą, mokama už plotą pareiškėjui, atitinkančiam žalinimo išmokos reikalavimus.
 • Išmoka jaunajam ūkininkui – papildoma išmoka iš Europos Sąjungos lėšų, mokama už deklaruotą plotą pareiškėjui, atitinkančiam išmokos jaunajam ūkininkui reikalavimus.
 • Susietoji parama už plotą – papildoma parama iš Europos Sąjungos lėšų, mokama tam tikrą žemės ūkio naudmenų plotą deklaruojančiam pareiškėjui už daržovių, išskyrus bulves, auginimą uždarajame (šildomuose šiltnamiuose) ir atvirajame grunte, taip pat už vaisių, uogų, baltyminių augalų, cukrinių runkelių, sėklinių bulvių auginimą bei javų auginimą iš sertifikuotos sėklos.
 
Daugiau informacijos apie pagrindinę tiesioginę, žalinimo išmoką, išmokas jaunajam ūkininkui ir už pirmuosius hektarus, susietąją paramą už plotą rasite paspaudę šią nuorodą.
 
Bendrojoje paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškoje kartu su tiesioginėmis išmokomis galima prašyti susietosios paramos už gyvulius bei pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 ir 2014–2020 metų programos priemones (toliau – KPP priemonės). Parama už plotus mokama pagal šias KPP priemones: „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, „Ekologinis ūkininkavimas“, „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių“, „Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“. Taip pat bendrojoje paraiškoje pareiškėjas turi pateikti informaciją apie miško sklypą, jei dalyvauja pagal KPP priemonę „Miškų aplinkosaugos išmokos“, bei bendrojoje paraiškoje pareiškėjas turi pateikti informaciją apie įveisiamo miško sklypą, jei dalyvauja pagal KPP priemones „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ir „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“.
 
Taigi pareiškėjai, pateikę vieną paraišką, gali prašyti šios paramos:
 
 • Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus.
 • Susietosios paramos už pienines karves.
 • Susietosios paramos už mėsinius galvijus ir mėsines avis, pieninių veislių bulius, pienines ožkas.
 • Paramos pagal 2007–2013 metų KPP programos priemonę „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“.
 • Paramos pagal 2014–2020 metų programos priemonę „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“.
 • Paramos pagal 2014–2020 metų programos priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“.
 • Paramos pagal 2014–2020 metų programos priemonę „Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“.
 • Paramos pagal 2014–2020 metų programos priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių“.
 
Pareiškėjai turi pateikti informaciją apie miško sklypą, jei dalyvauja priemonėje:
 
 • 2007–2013 metų KPP programos priemonė „Miškų aplinkosaugos išmokos“.
 
Pareiškėjai turi pateikti informaciją apie įveisiamą miško sklypą, jei dalyvauja priemonėse:
 
 • 2007–2013 metų KPP programos priemonė „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“.
 • 2007–2013 metų KPP programos priemonę „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“.
 • 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritis „Miško veisimas“.
 
Daugiau informacijos apie 2017 m. tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paramos skyrimo sąlygas, sankcijų už šių sąlygų nesilaikymą taikymo tvarką ir kt. galite rasti skiltyje Taisyklės.
 
Susietoji parama už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius, pienines ožkas mokama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre registruotiems žemės ūkio valdos valdytojams, kurie:
 
 • einamaisiais metais yra pateikę Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) paraiškas gauti paramą už deklaruotus plotus pagal žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintas tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles (toliau – paraiška) ir šiose Paraiškose nurodę, jog prašo skirti išmoką už visus valdoje laikomus valdos valdytojo ir (ar) partnerio mėsinius galvijus ir (arba) mėsines avis, ir (arba) pieninių veislių bulius, ir (arba) pienines ožkas;
 • už valdoje nepertraukiamai išlaikytas ne mažiau nei 60 kalendorinių dienų savo ir (ar) valdos partnerio (-ių) vardu nustatyta tvarka Ūkinių gyvūnų registre įregistruotas ir suženklintas mėsines avis, pienines ožkas ir (ar) ne jaunesnius nei 12 mėn. mėsinius galvijus ir (ar) pieninių veislių bulius. Mėsiniai galvijai ir (ar) mėsinės avys, ir (ar) pieninių veislių buliai, ir (ar) pieninės ožkos turi būti Ūkinių gyvūnų registre įregistruoti iki einamųjų metų spalio 31 d. Tais atvejais, kai dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo valdos valdytojo valios (force majeure) (pvz., pareiškėjo mirtis, ilgalaikis profesinis nepajėgumas), įpėdinis ar valdos perėmėjas perima valdą su joje laikomais mėsiniais galvijais ir (ar) mėsinėmis avimis, ir (ar) pieninių veislių buliais, ir (ar) pieninėmis ožkomis, laikotarpis, kurį šiuos gyvulius išlaikė valdos perdavėjas, įskaitomas valdos perėmėjui;
 • išmoka pagal einamaisiais metais pateiktą paraišką už tą patį mėsinį galviją arba tą pačią mėsinę avį, arba tą patį pieninės veislės bulių, arba tą pačią pieninę ožką gali būti skiriama tik vieną kartą. Tuo atveju, jeigu mėsiniai galvijai ir (arba) mėsinės avys, ir (arba) pieninių veislių buliai, ir (arba) pieninės ožkos buvo parduoti kitam laikytojui, pardavėjui išmoka neskiriama. Šių gyvulių pirkėjas gali pretenduoti į paramą, jei atitinka visas šiose taisyklėse numatytas paramos skyrimo sąlygas;
 • išmoka pagal einamaisiais metais pateiktą paraišką už mėsinį galviją arba mėsinę avį, arba pieninės veislės bulių, arba pieninę ožką gali būti skiriama pareiškėjui, jei pasibaigus numatytam išlaikymo laikotarpiui gyvulys yra paskerdžiamas, parduodamas eksportui, įvykus gyvulio kritimui arba esant gyvuliui gyvam valdoje einamųjų metų gruodžio 31 d.

Daugiau informacijos apie susietąją paramą už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius, pienines ožkas mokėjimą, paramos skyrimo sąlygas, sankcijų už šių sąlygų nesilaikymą taikymo tvarką ir kt. galite rasti skiltyje taisyklės pateiktose Susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius, pienines ožkas administravimo, kontrolės bei mokėjimo 2015-2020 m. taisyklėse.
 
2015-2020 m. bus mokama susietoji parama už pienines karves, kuria palaikomos pieno gamintojų pajamos, užtikrinant dabartinį gamybos lygį valdų valdytojams. Susietoji parama už pienines karves skiriama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre registruotiems valdos valdytojams:
 
 • kurie, vadovaudamiesi Tiesioginių išmokų taisyklėmis, einamaisiais metais pateikė Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) paraiškas gauti paramą už deklaruotus plotus (toliau – paraiška) ir šiose Paraiškose nurodė, jog prašo skirti susietąją paramą už pienines karves. Valdos partneriai valdoje gali būti užregistruoti ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 31 d.;
 • kurių valdoje valdytojo ir (ar) partnerių vardu Ūkinių gyvūnų registre praėjusių metų balandžio 1 d.–einamųjų metų kovo 31 d. buvo registruotos pieninės karvės (apskaičiuojamas pieninių karvių aritmetinis vidurkis, imant kiekvieno mėnesio pirmos dienos pieninių karvių skaičių, o aritmetinis vidurkis suapvalinamas iki šimtųjų vieneto dalių). Pieninės karvės Ūkinių gyvūnų registre turi būti įregistruotos (t. y. įvesta pieninių karvių laikymo pradžia arba pirmojo apsiveršiavimo data) ne vėliau kaip iki einamųjų metų balandžio 7 d.;
 • kurių valdoje valdytojo ir (ar) partnerių vardu vidutinis rinkai patiektas pieno kiekis iš vienos pieninės karvės praėjusių metų balandžio 1 d.–einamųjų metų kovo 31 d. buvo ne mažesnis kaip 500 kg. Skaičiuojant paramą naudojami Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – PAIS) duomenys apie parduotą pieną perdirbti. Pieno pardavimo tiesiogiai vartoti atveju naudojami tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų (toliau – TP deklaracija) duomenys, esantys PAIS. TP deklaracijos PAIS turi būti pateiktos iki einamųjų metų birželio 6 d. Skaičiuojant paramą, imamas faktiškai parduotas natūralaus riebumo pieno kiekis.
 
Daugiau informacijos apie susietąją paramą už pienines karves galite rasti 2015-2020 metų susietosios paramos už pienines karves administravimo taisyklėse.
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. kovo 20 d. 10:23