(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

SAPARD

Spausdinti

Apie programą

Europos Sąjungai priėmus politinį sprendimą dėl jos išplėtimo ir naujų narių priėmimo, dauguma Vidurio ir Rytų Europos šalių, tarp jų ir Lietuva, pasirinko integravimosi į Europos Bendriją kelią, tačiau šių šalių žemės ūkio politika neatitiko ES krypčių ir reikalavimų. Bendrija, norėdama, kad narystės siekiančios šalys pasirengtų įgyvendinti teisinius technologinius reikalavimus, nustatė paramos šaltinius bei jų skyrimo sistemą. Todėl 1999 m. birželio 21 d. Europos Taryba patvirtino reglamentą Nr. 1268/1999 dėl Bendrijos paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai Vidurio ir Rytų Europos šalims-kandidatėms. Remiantis šiuo dokumentu, narystės Europos Sąjungoje siekiančioms šalims 2000-2006 metų laikotarpiu buvo numatyta teikti finansinę paramą pagal Specialiąją žemės ūkio ir kaimo plėtros programą (SAPARD).
 
Agentūra administravo SAPARD paramos lėšas pagal šias prioritetines žemės ūkio ir kaimo plėtros kryptis:
 
  • Investicijos į pirminę žemės ūkio gamybą.
  • Žemės ūkio ir žuvininkystės produktų perdirbimas ir marketingo tobulinimas.
  • Ekonominės veiklos plėtra ir alternatyvių pajamų skatinimas.
  • Kaimo infrastruktūros tobulinimas.
  • Profesinis mokymas.
 
SAPARD pagrindiniai tikslai:
 
  • Skirti šalims-kandidatėms ES paramą nuosekliai žemės ūkio ir kaimo plėtros politikai plėtoti stojimo į ES laikotarpiu, tuo pačiu metu palaipsniui priderinant vykdomą nacionalinę politiką prie ES kaimo plėtros politikos.
  • Nustatyti prioritetinius šalies-kandidatės žemės ūkio ir kaimo plėtros poreikius, kurie 2000-2006 metais bus finansuojami pagal SAPARD.
  • SAPARD paramos lėšos, kaip ir ES struktūrinių fondų lėšos, buvo skiriamos tuo pačiu principu, t.y. per daugiametes programas. Tokių programų rengimas, lėšų įsisavinimas suteikė šalims kandidatėms galimybę narystės siekimo laikotarpiu išmokti dirbti su struktūrinių fondų tipo programomis.
 
Pradedant 2000 metais kasmet iki 2006 m. per SAPARD 10 šalių kandidačių žemės ūkio sektoriui buvo skiriama 520 mln. EUR. Paramos suma kiekvienai šaliai kandidatei buvo skiriama, atsižvelgiant į objektyvius kriterijus, tokius kaip žemės ūkyje dirbančių gyventojų skaičius, žemės ūkio teritorija, BNP ir kt.
 
ES skiriamos lėšos pagal SAPARD - paramos lėšos, o ne paskola, ir jų grąžinti nereikėjo, išskyrus tuos atvejus, kai parama buvo panaudojama ne pagal paskirtį. Europos Komisija griežtai kontroliavo kaip ši parama buvo naudojama. ES galėjo sustabdyti ar net nutraukti programos finansavimą, nustačius netinkamus paramos naudojimo atvejus.
 
SAPARD buvo įgyvendinama remiantis Nacionaline žemės ūkio ir kaimo plėtros programa, kuri oficialiai patvirtinta 2000 m. lapkričio 27 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. 3329. Šios programos įgyvendinimui ES numatė Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtrai kasmet iki 2006 metų skirti apie 29,829 mln. eurų, kiekvienais kitais metais prie šios sumos papildomai pridedant po 1,7 procentą.
 

 
Naudinga informacija:
 
 
SAPARD 2004 m. gruodžio 6 d. statistika:
 
 

 
SAPARD ataskaita:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. balandžio 10 d. 20:26