(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Parama vaisių ir daržovių gamintojų organizacijoms

Spausdinti

Apie paramą

Parama pagal priemonę „Parama vaisių ir daržovių gamintojų organizacijoms“ skirta vaisių ir daržovių gamintojų organizacijoms (toliau – gamintojų organizacijos), įgyvendinant Europos Sąjungos teisės aktus dėl vaisių ir daržovių rinkos reguliavimo ir Lietuvos vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų organizacijų veiklos programų strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 3D-583 „Dėl Lietuvos vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų organizacijų veiklos programų strategijos patvirtinimo“.
 
Gamintojų organizacijos parengia veiklos programas pagal reglamento (ES) Nr. 1308/2013 33 straipsnyje ir reglamento  (ES) 2017/892 4 straipsnyje nurodytus reikalavimus, neviršydamos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 34 straipsnyje nustatytų ribų.
 
Vaisių ir daržovių gamintojų organizacijos paramą galės gauti gamybos planavimui, produktų kokybės gerinimui, produktų pardavimų skatinimui ir komercinės vertės didinimui, tyrimams ir eksperimentinei gamybai, mokymams ir konsultavimui, krizių prevencijai ir valdymui, įskaitant konsultacijas kitoms gamintojų organizacijoms, gamintojų organizacijų asociacijoms ar individualiems gamintojams, aplinkosaugos veiksmams, reglamento (ES) 2017/891 III priedo 2 dalies a punkte numatytoms išlaidoms.
 
Veiklos programos finansuojamos iš tam tikslui įkurto ir  atskiroje gamintojų organizacijos banko sąskaitoje laikomo fondo.
 
Gamintojų organizacijų veiklos programos paraiška gamintojų organizacija Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) turi būti teikiama iki einamųjų metų spalio 15 d.
 
Su veiklos programos paraiška turi būti teikiami šie dokumentai: gamintojų organizacijos visuotinio susirinkimo sprendimas dėl veiklos fondo sukūrimo, nurodant atitinkamą banko sąskaitos numerį; informacija apie veiklos fondą ir numatomus įnašus į fondą pirmaisiais programos įgyvendinimo metais pagal reglamento (ES) 2017/891 26 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą.
 
Paraiškoje numatyta programa turėtų būti planuojama įgyvendinti nuo kitų metų sausio 1 d.
 
Sprendimas dėl gamintojų organizacijos veiklos programos patvirtinimo arba nepatvirtinimo priimamas per 2 mėnesius gamintojų organizacijos pateiktos veiklos programos paraiškos gavimo NMA. Sprendimą dėl gamintojų organizacijos pateiktos veiklos programos patvirtinimo priima NMA. Su gamintojų organizacija yra pasirašoma paramos sutartis.
 
Gamintojų organizacijoms paramos lėšos skiriamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF).
 
Dėl veiklos programos pakeitimų gamintojų organizacija gali kreiptis į NMA iki rugsėjo 15 d. Iki šios datos  gamintojų organizacija teikia motyvuotą prašymą dėl veiklos programos vėlesniems metams pakeitimo, nurodydama šių pakeitimų priežastis, pobūdį ir pasekmes.
 
Tinkamomis išlaidomis pripažįstamos gamintojų organizacijos faktiškai patirtos ir atitinkančios veiklos programą išlaidos be pridėtinės vertės mokesčio. Tinkamos finansuoti išlaidos: gamybos planavimas (daugiamečių augalų (krūmai, medeliai, daugiamečiai sodinukai, išskyrus braškių daigus) įsigijimui ir jų įveisimui (stulpeliai, svarmenys, virvės, uždangalai, apsaugantys medžių kamienus), įskaitant naujų veislių įsigijimą, išlaidos, dirvos gerinimo, specializuotos sėjos, sodinimo, priežiūros, laistymo ir derliaus nuėmimo technikos ir įrangos įsigijimas, krovininės transportavimo technikos vidiniam produktų pervežimui įsigijimas ir kt.); produktų kokybės gerinimas (produkcijos saugyklų, sandėliavimo patalpų rekonstrukcija, kapitalinis remontas ar statyba, produkcijos saugyklų, sandėliavimo patalpų šaldymo, reguliuojamo klimato ir kondicionavimo sistemų įsigijimas ir montavimas ir kt.); produktų pardavimų skatinimas ir komercinės vertės didinimas (valymo, plovimo, pjaustymo, lupimo, skutimo, apipjaustymo, kauliukų išėmimo, lukštenimo ir džiovinimo technikos ir įrangos įsigijimas ir montavimas, pripažinimo produktų pakavimo ir rūšiavimo technikos ir įrangos įsigijimas ir montavimas ir kt.); tyrimai ir eksperimentinė gamyba (priemonių, reikalingų moksliniams tyrimams ir eksperimentiniams gamybos bandymams atlikti, įsigijimas, mokslinių bandymų atlikimas siekiant išsiaiškinti, ar įmanoma auginti ar įvesti į rinką naujus vaisių ir daržovių gaminius ir kt.); mokymas ir konsultavimas (mokymų kursų organizavimas, gerosios praktikos sklaida ir pasikeitimas patirtimi ir kt.); krizių prevencija ir valdymas (produktų pašalinimas iš rinkos, produktų pardavimų skatinimas ir viešinimo kampanijos rinkos sutrikdymo atveju ir kt.); aplinkosaugos priemonės (kogeneracinių sistemų įsigijimas, montavimas ir projektavimas, įskaitant pastatų statybą, rekonstrukciją ar kapitalinį remontą, jei tai būtina sistemų funkcionavimui, naujų termoekranų, didesnės šilumos izoliacijos medžiagų įsigijimas ir montavimas šiltnamiuose, grybų auginimo ar pakavimo patalpose ir kitose gamybinėse patalpose ir kt.).
 
Produktų pašalinimo iš rinkos veiksmus kontroliuoja Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra (KVRPA).
 
 
Daugiau informacijos apie paramos mokėjimą, paramos skyrimo sąlygas, sankcijas už šių sąlygų nesilaikymą ir kt. galite rasti čia.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. rugpjūčio 14 d. 12:17