(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Parama vaisių ir daržovių gamintojų grupėms

Spausdinti

Apie paramą

Besivienijantys Lietuvos vaisių ir daržovių gamintojai, siekiantys konkuruoti ne tik  Lietuvos, bet ir ES rinkose, gali pasinaudoti Europos bendrijos finansine parama, teikdami paraiškas paramai gauti pagal priemonę „Vaisių ir daržovių gamintojų grupių pripažinimas“ (Priemonė).
 
Šia Priemone siekiama užtikrinti gamybos planavimą, atsižvelgiant į paklausą, ypač produktų kokybės ir kiekybės atžvilgiu; koncentruoti pasiūlą, užtikrinant narių pagamintos produkcijos surinkimą, skirstymą, sandėliavimą, fasavimą ir pateikimą į rinką; optimizuoti gamybos išlaidas ir stabilizuoti gamintojų kainas.
 
Paramos gali kreiptis juridinis asmuo, vienijantis vaisių ir daržovių, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 1 priedo IX dalyje, gamintojus, bet nepasiekęs gamintojų organizacijai keliamų reikalavimų.
 
Juridinis asmuo gali siekti preliminaraus Vaisių ir daržovių gamintojų grupės pripažinimo statuso, o įgyvendinus pripažinimo planą, būti pripažinta gamintojų organizacija.
 
Juridinis asmuo gali siekti Vaisių ir daržovių gamintojų grupės statuso pripažinimo, jei atitinka pripažinimo kriterijus ir pateikė Agentūrai pripažinimo plano paraišką, kurioje numatytas veiksmų sąrašas reikalavimams, keliamiems gamintojų organizacijai, pasiekti bei išdėstė visas tinkamas finansuoti išlaidas, kurios yra susijusios su pripažinimo plano įgyvendinimu.
 
Sprendimas dėl juridinio asmens pateikto pripažinimo plano priėmimo ir jo patvirtinimo priimamas per tris mėnesius nuo pripažinimo plano gavimo Agentūroje dienos. Žemės ūkio ministerijos Projektų atrankos komitetui priėmus rekomendacinio pobūdžio sprendimą dėl juridinio asmens pateikto pripažinimo plano priėmimo ir jo patvirtinimo arba nepatvirtinimo,  patvirtinti pripažinimo planai iki kiekvienų metų liepos 1 d. teikiami Europos Komisijai, kuri, remdamasi pateiktais pranešimais, nustato paskirstymo koeficientus ir bendrą valstybei narei per metus pagal tuos koeficientus skiriamą Sąjungos įnašą.
 
Galutinis sprendimas dėl juridinio asmens pateikto pripažinimo plano pripažinimo arba nepripažinimo, atitinkamai jį pakoregavus, atsižvelgiant į Europos Komisijos nustatytus paskirstymo koeficientus, patvirtinamas žemės ūkio ministro įsakymu. Su juridiniu asmeniu yra pasirašoma paramos sutartis.
 
Gamintojų grupėms paramos lėšos skiriamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.
 
Gamintojų grupės pripažinimo planas rengiamas ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui  ir gali būti įgyvendinamas metiniais ar pusmetiniais laikotarpiais.
 
Pripažinimo plano įgyvendinimo metu gamintojų grupė gali gauti paramą kūrimuisi skatinti ir palankesnėms sąlygoms jų administracinei veiklai sudaryti bei daliai investicijų, reikalingų pripažinimui gauti ir numatytų pripažinimo plane, finansuoti. Gamintojų grupei finansuojamos administracinės išlaidos ir investicijos be pridėtinės vertės mokesčio. Parama nustatoma remiantis gamintojų grupės parduodamos produkcijos verte (produktų grupės ar jų grupių, pagal kurias siekiama pripažinimo) be pridėtinės vertės mokesčio, vadovaujantis  Reglamento (ES) Nr. 543/2011 43 ir 47 straipsnių nuostatomis. 75 procentai administracinių ir išlaidų kūrimuisi finansuojama iš EŽŪGF, o likusieji 25 proc. – iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Išlaidos investicijoms yra finansuojamos kiek kitaip: 50 proc. investicijų yra finansuojama iš EŽŪGF, 25 proc. – iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, o likusius 25 proc. išlaidų dengia pati  gamintojų grupė.
 
Gamintojų grupė, siekdama gauti minimą paramą, per tris mėnesius nuo pasirinkto metinio ar pusmetinio laikotarpio pabaigos Agentūrai turi pateikti mokėjimo prašymą. Kartu su mokėjimo prašymais pateikiamos metinės ir galutinė pripažinimo plano įgyvendinimo ataskaitos. Įgyvendinusi pripažinimo planą, gamintojų grupė ateinančius 2 metus teikia Agentūrai įgyvendinto pripažinimo plano metinę ataskaitą.
 
Gamintojų grupė, įgyvendinusi pripažinimo planą, per 4 mėnesius turi gauti vaisių ir daržovių gamintojų organizacijos pripažinimą.
 
Pripažinta gamintojų organizacija, siekianti gerinti produkcijos koncentravimą ir tiekimą rinkai, planuojanti gamybą, mažinanti gamybos kaštus ir stabilizuojanti produkcijos kainas, racionaliai naudojanti gamtinius išteklius, gali pasinaudoti Europos bendrijos parama teikiama gamintojų organizacijoms veiklos programų vykdymui.
 
Daugiau informacijos apie paramos mokėjimą, paramos skyrimo sąlygas, sankcijas už šių sąlygų nesilaikymą ir kt. galite rasti čia.
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. rugpjūčio 13 d. 10:40