(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Valstybės pagalba už šalutinių gyvūninių produktų, neskirtų vartoti žmonėms, šalinimą ir naikinimą (2023 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2023-01-01
Iki 2023-12-31
Vadovaudamasi Valstybės pagalbos teikimo už šalutinių gyvūninių produktų, neskirtų vartoti žmonėms, šalinimą ir naikinimą taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3D-162 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 3D-616 redakcija), kuri įsigaliojo nuo 2020  m. sausio 1 d., šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo įmonės, kurios siekia gauti valstybės pagalbą už 1 ir 2 kategorijų Šalutinių gyvūninių produktų (toliau – ŠGP) šalinimą ir naikinimą, turi Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) pateikti paraišką, užpildytą kompiuterinėmis priemonėmis, lietuvių kalba ir pasirašytą ŠGP tvarkytojo vadovo ar vadovo įgalioto asmens bei turi pateikti paraiškoje nurodytus dokumentus.
 
ŠGP tvarkytojas privalo:
  • turėti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 1 d. įsakyme Nr. B1-146 „Dėl Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka išduotus veterinarinius patvirtinimus šalinti 1 ir 2 kategorijos bei naikinti 1 ir 2 kategorijos ŠGP Lietuvos Respublikos teritorijoje, jeigu ŠGP pašalina ir sunaikina pats ŠGP tvarkytojas. Tuo atveju, jei 1 kategorijos ŠGP naikinimo paslauga perkama iš kitos ŠGP naikinimo paslaugas teikiančios įmonės – turėti ŠGP naikinimo paslaugų pirkimo sutartį su 1 kategorijos ŠGP naikinimo paslaugas teikiančia įmone ir kompetentingos institucijos šiai įmonei išduotą veterinarinį patvirtinimą vykdomai 1 kategorijos ŠGP naikinimo veiklai Lietuvos Respublikos teritorijoje ar kitose Europos Sąjungos valstybėse, jei įmonė, iš kurios perkama paslauga, veikia ne Lietuvoje;
  • užtikrinti tokius pajėgumus, kurie leistų pašalinti ir sunaikinti ne mažesnį 1 ir 2 kategorijos ŠGP kiekį per metus, negu per praėjusių trejų kalendorinių metų laikotarpį pašalinto ir sunaikinto 1 ir 2 kategorijos ŠGP kiekio Lietuvos Respublikoje metinis vidurkis. NMA duomenimis, 1 kategorijos valstybės finansuotas trejų metų kiekio aritmetinis vidurkis yra 4 256 tonos, 2 kategorijos valstybės finansuotas trijų metų kiekio aritmetinis vidurkis yra 3  669 tonos.
Užpildyta paraiška ir pridedami dokumentai pateikiami vienu iš būdų:
  • asmeniškai arba per įgaliotą asmenį, arba atsiųsti per kurjerį, arba paštu registruota pašto siunta NMA (adresas: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius);
  • elektronine forma, pateikiant užpildytus dokumentus (suformuotus į bylą ir sunumeruotus PDF formatu) ir paraiškos formą (doc arba docx formatu). Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, ir pateikti NMA el. p. crypt:ZG9rdW1lbnRhaUBubWEubHQ=:xx.
 
Valstybės pagalbos teikimo už šalutinių gyvūninių produktų, neskirtų vartoti žmonėms, šalinimą ir naikinimą taisykles galite rasti čia.

Aktuali informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2023 m. sausio 3 d. 08:44