(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Tautinio paveldo veiklos finansavimas (2019 m. II)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2019-05-06
Iki 2019-05-31
Vadovaujantis priemonės ,,Tautinio paveldo išsaugojimas“ paraiškų priėmimo 2019 metais grafiku, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. vasario 1 d. įsakymu    Nr.3D-54, ir Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 3D-398 „Dėl Tautinio paveldo veiklos subjektų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (žemės ūkio ministro 2019 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 3D-35 redakcija) (toliau – Taisyklės), skelbiamas kvietimas teikti paraiškas gauti valstybės paramą tautinio paveldo produktams saugoti, kurti, realizuoti ir populiarinti.
 
Paraiškų teikimo terminas – 2019 m. gegužės 6–31 d.
 
Priimamos paraiškos 2019 metų veiklai, nurodytai Taisyklių 5.2, 5.3 ir 5.4 papunkčiuose, finansuoti.
 
Finansuojama iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų nustatytai A tautinio paveldo produktų kategorijai ir iki 50 proc. – B tautinio paveldo produktų kategorijai.
 
II kvietimo paraiškoms finansuoti skiriama 39 000 Eur. Nepanaudojus visų I kvietimui skirtų lėšų, jų likutis bus perkeliamas II kvietimui. Jeigu gautose paraiškose bendras prašomos pagalbos sumos poreikis didesnis nei paskelbtam kvietimui teikti paraiškas skirta bendra pagalbos suma, pareiškėjams taikomi Taisyklių 32 p. nurodyti pirmumo kriterijai.
 
Paraiškos (Taisyklių 1 priedas) teikiamos Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (Blindžių g. 17, 08111 Vilnius) asmeniškai, per įgaliotą asmenį, per kurjerį arba registruota pašto siunta. Kartu su paraiška turi būti pateikti Taisyklių 28 p. nurodyti dokumentai.
 
Papildoma informacija teikiama bendraisiais Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos telefonais (8 5) 252 6999, 1841 arba elektroniniu paštu (adresu crypt:aW5mb0BubWEubHQ=:xx)
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. liepos 16 d. 15:45