(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Paramos už labdarai atiduodamo maisto tvarkymą teikimas (2022 m. I)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2022-04-04
Iki 2022-04-15
Pareiškėjai kviečiami teikti paraiškas gauti paramą pagal Paramos už labdarai atiduodamo maisto tvarkymą teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 3D-226 (toliau –Taisyklės). Taisyklės nustato paramos teikimo, siekiant mažinti maisto švaistymą pirminėje maisto gamyboje bei jį perdirbant, administravimo tvarką. Parama pagal Taisykles skiriama iš valstybės biudžeto lėšų. Paramos dydis negali viršyti 0,5 euro už vieną kilogramą maisto, kuris buvo surinktas iš maisto tvarkymo subjektų ir po to atiduotas labdarai bei paramai maistu, įskaitant maistą dar laikomą sandėlyje ir netinkamą žmonėms vartoti maisto kiekį, kuris sudaro ne daugiau nei 10 proc. viso surinkto maisto kiekio. Pareiškėjas, teikdamas paraišką, gali prašyti avanso, tačiau ne daugiau nei 50 proc. nuo nustatytos maksimalios mokėtinos paramos sumos. Maksimali mokėtina paramos suma pareiškėjui apskaičiuojama paraiškoje per nurodytą paramos teikimo laikotarpį planuojamą išsaugoti maisto kiekį kilogramais padauginant iš 0,5 Eur.
 
Paraiškos renkamos nuo 2022 m. balandžio 4 d. iki 2022 m. balandžio 15 d.
 
Tinkami pareiškėjai
 
Pagal Taisykles parama teikiama Labdaros ir paramos organizacijoms, kurios turi atitikti šiuos reikalavimus:
  1. atitikti Labdaros ir paramos įstatyme paramos gavėjo apibrėžimą ir turėti paramos gavėjo statusą, kaip nustatyta Labdaros ir paramos įstatyme (registruotas Juridinių asmenų registre);
  2. būti registruotas ir (ar) patvirtintas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka (turi būti įtrauktas į Maisto tvarkymo subjektų sąrašą ir (arba) Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų sąrašą);
  3. turėti iki paraiškos pateikimo ne mažesnę kaip trejų nepertraukiamų kalendorinių metų patirtį surenkant ir (ar) išdalinant paramą bei labdarą maistu;
  4. turėti 2 ar daugiau padalinių ne tame pačiame mieste ar rajone, kurių bendras metinis  gautos ir išdalintos paramos ir labdaros maistu kiekis – ne mažiau kaip viena tona.
Privalomi pateikti dokumentai
 
Paramos gavėjas kas ketvirtį, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, pateikia Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) šiuos dokumentus:
  1. užpildytą suvestinę, kurios forma tvirtinama Agentūros nustatyta tvarka ir skelbiama Agentūros svetainėje adresu www.nma.lt (paramos gavėjai Agentūrai el. paštu crypt:ZG9rdW1lbnRhaUBubWEubHQ=:xx pateikia užpildytą elektroninę suvestinės formą, kuri turi būti pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu);
  2. kitus paramai administruoti ir (ar) išmokėti reikalingus dokumentus;
  3. su paskutine už paramos teikimo laikotarpį teikiama suvestine paramos gavėjas Agentūrai pateikia per visą paramos teikimo laikotarpį patirtų išlaidų, susijusių su pagal taisykles remiama veikla, suvestines, nurodo išlaidų sumą ir patirtų išlaidų apskaičiavimo tvarką, kuria vadovaujantis su remiama veikla susijusios išlaidos buvo atskirtos nuo kitos labdaros ir paramos organizacijos vykdomos veiklos išlaidų (jei liko neperduoto labdaros ir paramos maistu gavėjams surinkto maisto, paramos gavėjas Agentūrai pateikia dokumentus, įrodančius, koks kiekis surinkto maisto dar yra saugomas sandėlyje ir koks kiekis netinkamo žmonėms vartoti maisto buvo perduotas gyvūnams šerti, gaminti kompostą ir biodujas ar atiduotas į sąvartynus.
Reikalavimai paraiškai
  1. Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba.
  2. Pareiškėjas kvietimo teikti paraiškas metu gali teikti tik vieną paraišką.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. spalio 26 d. 14:58