(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Parama įmonėms, vykdančioms žemės ūkio produktų perdirbimo veiklą paukštienos ir kiaušinių sektoriuose ir patyrusioms nuostolių dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epideminės situacijos (I)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2020-08-03
Iki 2020-08-14
Paraiškų priėmimas baigėsi
Pareiškėjai kviečiami teikti paraiškas gauti paramą pagal Paramos įmonėms, vykdančioms žemės ūkio produktų perdirbimo veiklą paukštienos ir kiaušinių sektoriuose ir patyrusioms nuostolių dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epideminės situacijos, teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. 3D-573, kai taikomas  kompensavimo su avanso mokėjimu būdas ir parama skiriama kompensuoti įmonių ir kitų ūkio subjektų, vykdančių žemės ūkio produktų perdirbimo veiklą paukštienos ir kiaušinių sektoriuose Lietuvos Respublikoje, nepriklausomai nuo jų teisinio statuso patirtiems nuostoliams, dėl pajamų, gautų iš parduotų tinkamų vartoti žmonių maistui paukščių skerdenėlių ir jų dalių (atšaldytų, užšaldytų, arba greitai užšaldytų) ir kiaušinių (išskyrus skirtus perinti) ir jų produktų, praradimo, susidariusio dėl išaugusio sandėliuojamų produktų kiekio ir pasikeitusios gaminamų produktų struktūros. Paraiškos renkamos nuo 2020 m. rugpjūčio 3 d. iki 2020 m. rugpjūčio 14 d.
 
Tinkami pareiškėjai:
 1. įmonės ir kiti ūkio subjektai, kurios skerdžia savo užaugintus ir (ar) supirktus naminius paukščius, ir parduoda paukščių skerdenėles ir (ar) paukštienos dalis (atšaldytas, užšaldytas arba greitai užšaldytas);
 2. įmonės, kurios perdirba kiaušinius ir parduoda jų produktus (skystus kiaušinių mišinius ar mases (atšaldytas arba užšaldytas), kiaušinių miltelius);
 3. įmonės, kurios rūšiuoja ir pakuoja savo gavybos ir (ar) supirktus kiaušinius ir parduoda šviežius supakuotus kiaušinius ir kiaušinius pramonei.
 4. įmonės, kurių pajamų laikotarpiu, už kurį prašoma paramos, palyginti su 2017–2019 m. to pačio laikotarpio pajamų vidurkiu, sumažėjimas 10 proc. ir daugiau.;
 5. įmonės, kurios paramos teikimo laikotarpiu išlaiko buvusias vidutines įmonės mokėtas žaliavos supirkimo kainas prieš COVID-19 ligos epidemiją, t. y. 2020 m. pirmos–vienuoliktos savaičių kainų vidurkio lygiu. Šis reikalavimas netaikomas įmonėms, kurios nesupirko žaliavos;
 6. įmonės, kurios turi gyvūninio maisto tvarkymo subjekto patvirtinimą arba yra registruotos veiklai vykdyti ir registruotos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos maisto tvarkymo registruose;
 7. įmonės, kurios registruotos teisės aktų nustatyta tvarka ir veiklą vykdo Lietuvos Respublikoje.
             
Nuostolių kompensavimas:
 1. nuostolių kompensavimo laikotarpis yra 2020 m. kovo mėn. 16 d.–birželio mėn.16 d.;
 2. patirti nuostoliai kompensuojami 100 proc. Pagal taisykles skiriama parama ir bet kokios kitos išmokos nuostoliams kompensuoti neturi viršyti 100 proc. patirtų nuostolių dydžio;
 3. teikiama viena paraiška už visą nuostolių kompensavimo laikotarpį. Pareiškėjas gali pasirinkti vieną trumpesnį nuostolių kompensavimo laikotarpį, už kurį prašo paramos, Taisyklių 16 punkte nurodytu laikotarpiu.
 
Privalomi pateikti dokumentai.Kartu su paraiška pareiškėjas pateikia:
 1. duomenis apie sandėliuojamų produktų kiekius ir kainas (1 forma) (taikoma įmonėms nurodytoms Taisyklių 5.1 ir 5.2 papunkčiuose);
 2. duomenis apie parduodamų pramonei kiaušinių kiekius ir kainas (2 forma) (taikoma įmonėms nurodytoms Taisyklių 5.3 papunktyje);
 3. buhalterinės apskaitos dokumentus, 1 ir 2 formose pateiktų duomenų teisingumą;
 4. pagrindimo dokumentus (sutartis, sutarčių pakeitimus, nutraukimus ir kt.), kad pajamų sumažėjimas yra dėl COVID-19 ligos epideminės situacijos;
 5. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą dokumentą dėl gyvūninio maisto tvarkymo subjekto veterinarinio patvirtinimo arba registravimo;
 6. įrašą, įrodantį, kad įmonė veiklą vykdo Lietuvos Respublikoje;
            
Reikalavimai paraiškai:
 1. paraiška ir visos pridedamos formos bei papildomi dokumentai turi būti pildomi lietuvių kalba. Kita kalba užpildytos paramos paraiškos ir papildomi dokumentai nepriimami. Jei papildomi dokumentai yra užsienio kalba, turi būti pateikti vertimai į lietuvių kalbą;
 2. paraiška ir visos pridedamos formos turi būti užpildytos elektroninėmis priemonėmis ir kiekvienas lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo parašu. Ranka užpildyti ir (arba) nepasirašyti dokumentai nepriimami.
 3. paraiška ir pridedami dokumentai turi būti pateikti asmeniškai, per įgaliotą asmenį, atsiųsti per kurjerį arba registruota pašto siunta Agentūrai (adresas: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius), arba elektronine forma, pateikiant užpildytas formas doc, docx, excel formatu. Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, ir pateikti Agentūrai elektroniniu paštu crypt:ZG9rdW1lbnRhaUBubWEubHQ=:xx. Taip pat Agentūrai būtina el. paštu crypt:bmFjcGFyYW1hQG5tYS5sdA==:xx pateikti 1 ir 2 formose pateiktus duomenis excel formatu.


Aktuali informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. spalio 9 d. 14:40