(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Parama buitinių nuotekų (biologinio) valymo įrenginių bandomiesiems projektams

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2020-04-01
Iki 2020-05-29
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal paramos priemonę ,,Parama buitinių nuotekų (biologinio) valymo įrenginių bandomiesiems projektams“ (Priemonė).
 
Paraiškos priimamos nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki 2020 m. gegužės 29 d.
 
Paraiškų rinkimui skirta 120 000 Eur paramos lėšų.
 
Paramos gali kreiptis savivaldybių administracijos, kuriose gyventojų skaičius kaimo vietovėse sudaro ne daugiau kaip 6 000 (šešis tūkstančius) gyventojų.
 
Paramos tikslas – įgyvendinant bandomuosius projektus namų ūkiuose, išbandyti naują / alternatyvų buitinių nuotekų tvarkymo sistemų įrengimo modelį kaimo gyvenamosiose vietovėse, kuriose nėra galimybės prisijungti prie centralizuotai tvarkomų nuotekų tinklų.
 
Remiama veikla – kaimo vietovėje esančių vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų savininkų ūkiuose (komerciniai, pramonės, paslaugų, viešieji statiniai negali būti įtraukti į projekto apimtį) individualių arba kelių namų ūkių reikmėms pritaikytų buitinių nuotekų (biologinio) valymo įrenginių įrengimas.
 
Didžiausia paramos suma vienam projektui – 30 000 Eur, įskaitant PVM. Paramos intensyvumas – iki 33 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, įskaitant PVM.
 
Projektas turi būti įgyvendinamas vientisoje teritorijoje, t. y. vienoje kaimo vietovėje, į projekto apimtį gali būti įtraukti aplinkiniai viensėdžių namų ūkiai.
 
Pareiškėjas užtikrina, kad projekte dalyvauja ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) ir ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) vientisos teritorijos namų ūkių.
 
Projektas įgyvendinamas kaimo vietovėje, kurioje nėra įrengtų centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų.
 
 
Paraiškos forma skelbiama NMA ir Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėse (www.nma.lt, www.zum.lrv.lt).
 
Paraiškas paramai gauti priima NMA.
 
Lydraštis, kuriame nurodyti teikiami dokumentai ir jų lapų skaičius, užpildyta paramos paraiška, pasirašyta pareiškėjo vadovo ar pareiškėjo įgalioto asmens, ir pridedami dokumentai (susegti į bylą ir sunumeruoti) pateikiami vienu iš būdų:
  • spausdintine forma (vienas originalus egzempliorius) ir paramos paraiška elektronine forma (įrašyta į kompiuterinę laikmeną doc arba docx formatu). Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pateikti asmeniškai arba per įgaliotą asmenį, arba atsiųsti per kurjerį, arba paštu registruota pašto siunta Agentūrai (adresas  Blindžių g. 17, 08111 Vilnius). Per kurjerį arba paštu registruota pašto siunta pateikta paramos paraiška ir pridedami dokumentai turi būti išsiųsti ne vėliau kaip paskutinę paramos paraiškų priėmimo tvarkaraštyje nurodytą dieną;
  • elektronine forma, pateikiant užpildytus dokumentus (suformuotus į bylą ir sunumeruotus PDF formatu) ir paramos paraiškos formą (doc arba docx formatu). Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, ir pateikti NMA elektroniniu paštu crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmRva3VtZW50YWlAbm1hLmx0Ij5kb2t1bWVudGFpQG5tYS5sdDwvYT4=:xx;
  • karantino metu pareiškėjas pasirašytą paramos paraišką kartu su paramos paraiška pateikiamais dokumentais Agentūros darbo laiku papildomai gali pateikti pasinaudodamas „paraiškų dėžutėmis“ (specialiai įrengtomis vietomis, kuriose pareiškėjas gali pateikti paramos paraišką tiesiogiai nekontaktuodamas su kitais asmenimis), kurios įrengtos Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose  adresais, nurodytais interneto svetainėje www.nma.lt. „Paraiškų dėžutėse“ pateiktos paraiškos vieną kartą per dieną išimamos, pažymimos paraiškos išėmimo spaudu (išėmimo data, laikas, išėmusio darbuotojo vardas, pavardė, parašas) ir užregistruojamos. Apie paramos paraiškos užregistravimą pareiškėjai per 1 d. d. informuojami paramos paraiškoje nurodytu telefonu ir / arba elektroniniu paštu. Pareiškėjas paraiškoje privalo nurodyti telefoną ir /arba elektroninio pašto adresą, kuriuo Agentūra galėtų informuoti apie paraiškos gavimą bei užregistravimą. Pareiškėjas, pateikęs paraišką per „paraiškų dėžutę“ ir negavęs iš Agentūros informacijos apie paramos paraiškos užregistravimą, ne vėliau kaip 2 darbo dieną po paraiškos pateikimo privalo susisiekti su Agentūra; priešingu atveju, kilus ginčui dėl paraiškos pateikimo, laikoma, kad paraiška nebuvo pateikta. Paraiškos per „paraiškų dėžutę“ teikiamos dvi darbo dienas trumpiau nei nustatyta paramos paraiškų priėmimo pabaiga.
 

Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. balandžio 9 d. 08:42