(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Pagalbos teikimas kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą (2018 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2018-09-03
Iki 2018-10-15
Žemės ūkio ministras 2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 3D-585 patvirtino Pagalbos teikimo kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą teikimo taisykles. Kiaulių laikytojai,  kurių kiaulių laikymo vietos yra rajonuose, kuriuose 2018 metais nustatyti afrikinio kiaulių maro (AKM) atvejai šernuose ir (arba) kiaulėse kviečiami teikti paraiškas gauti de minimis pagalbą biologinio saugumo priemonių reikalavimams įgyvendinti.
 
Informaciją apie rajonus, kuriuose 2018 metais nustatyti AKM atvejai šernuose ir (arba) kiaulėse, rasite Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) internetinėje svetainėje (http://vmvt.lt/naujienos/informacija-apie-afrikini-kiauliu-mara-0).  
 
Pagalba teikiama pareiškėjams, kurie:
  • sudarė sąlygas VMVT atstovams atlikti ūkinių gyvūnų laikymo vietos patikrinimą;
  • įsigijo biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingas priemones;
  • paskutinį mėnesį prieš taisyklių įsigaliojimą laikė nuo 1 iki 100 kiaulių, kurios vadovaujantis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka suženklintos ir registruotos Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje iki paramos paraiškos pateikimo dienos;
  • nėra gavę neteisėtos pagalbos,  kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta nesuderinama su bendrąją rinka, arba yra grąžinęs visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka. 
Pareiškėjams atlyginama iki 90 procentų, bet ne daugiau kaip 1 500 Eur vienam pareiškėjui, biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos, patirtos nuo Pagalbos teikimo kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą teikimo taisyklių įsigaliojimo dienos. 
 
Pagalbai iš viso skiriama 1 200  tūkst. Eur. Jei lėšų poreikis pagal pateiktas paraiškas viršys  pagalbai skirtas lėšas, kiekvienam pagalbos gavėjui apskaičiuota pagalbos suma bus mažinama proporcingai trūkstamų lėšų kiekiui, tačiau ne daugiau nei 40 proc. 
 
Paraiškos ir kiti privalomi pateikti dokumentai yra renkami nuo š. m. rugsėjo 3 d.  iki spalio 15 d.
 
Paraiškų priėmimo laikotarpiu pareiškėjus prašome kreiptis į savivaldybės administraciją pagal fizinio asmens gyvenamąją vietą arba juridinio asmens buveinės adresą ir pateikti šiuos dokumentus: 
  • asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, o juridinių asmenų įgaliotas asmuo taip pat pateikia ir atstovavimo pagrindą pagrindžiantį dokumentą;
  • užpildytą paraišką;
  • biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingų priemonių įsigijimo įrodymo dokumentų originalus arba patvirtintas jų kopijas. 
Pagalbos teikimo kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą teikimo taisykles  galite rasti čia.
 

 
Aktuali informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. vasario 7 d. 14:56