(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Pagalba veislininkystei (2020 m. II)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2020-06-18
Iki 2020-07-03
Paraiškų priėmimas baigėsi
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA), vadovaudamasi Pagalbos veislininkystei finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 3D-290 „Dėl Pagalbos veislininkystei finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 3D-508 redakcija) (toliau – Taisyklės), skelbia kvietimą teikti paraiškas gauti valstybės pagalbą konkursams, prekybos mugėms ir (arba) parodoms, skirtoms ūkinių gyvūnų veislininkystei populiarinti, skatinti ir plėtoti, organizuoti ir dalyvauti juose.
 
Paraiškų teikimo terminas: 2020 m. birželio 18 d. – 2020 m. liepos 3 d.
 
Tinkamomis finansuoti laikoma iki 100 proc. su Taisyklių 5.3 papunktyje nurodyta veiklos kryptimi susijusių einamųjų metų išlaidų. Pagalba skiriama pagal Europos Komisijos rekomenduojamus ir žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintus lėšų gavėjus ir pagalbos dydžius.
 
Šio kvietimo paraiškoms finansuoti skiriama 150 000,00 Eur.
 
Paraiška gauti finansavimą pagal Taisykles (toliau – paraiška) (Taisyklių 1 priedas) NMA gali būti pateikta vienu iš būdų:
  • spausdintine forma (vienas originalus egzempliorius). Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pateikti asmeniškai arba per įgaliotą asmenį, arba atsiųsti per kurjerį, arba paštu registruota pašto siunta NMA (adresas: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius);
  • elektronine forma, pateikiant užpildytus dokumentus (suformuotus į bylą ir sunumeruotus PDF formatu) ir paraiškos formą (doc arba docx formatu). Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, ir pateikti NMA elektroniniu paštu crypt:ZG9rdW1lbnRhaUBubWEubHQ=:xx.
Kartu su paraiška turi būti pateikiamos galutinių pagalbos gavėjų paraiškų kopijos (7 priedas).
 
Papildoma informacija teikiama NMA bendruoju telefonu (8 5) 252 6999 arba 1841, el. p. crypt:aW5mb0BubWEubHQ=:xx
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. birželio 17 d. 16:07