(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Pagalba už įsigytus ūkinius gyvūnus

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2020-07-13
Iki 2020-08-31
Paraiškų priėmimas baigėsi
Žemės ūkio ministras 2020 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 3D-477 patikslino Pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus teikimo taisykles. Kiaulių laikytojai, atsisakę kiaulių auginimo, nuo š. m. liepos 13 d. iki rugpjūčio 31 d. kviečiami teikti paraiškas gauti de minimis pagalbą ūkiniams gyvūnams (išskyrus kiaules) įsigyti.
 
Pagalba teikiama pareiškėjams, kurie:
1. 2018 m. nuo spalio 16 d. ir (arba) 2019 metais, ir (arba) 2020 metais iki paraiškos pateikimo dienos laikė nuo 1 iki 100 kiaulių, kurios nustatyta tvarka buvo suženklintos ir registruotos Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje (toliau – CDB), ir vykdydami Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) nurodymus paskerdė, sunaikino kiaules arba jos nugaišo dėl afrikinio kiaulių maro (toliau – AKM) ligos, arba patys atsisakė kiaulių auginimo, išskersdami visas savo laikytas kiaules;
2. pranešė apie AKM įtarimą (jeigu taikoma), sudarė sąlygas VMVT ištirti skerdžiamas, nugaišinamas arba nugaišusias kiaules laboratorijoje dėl AKM;
3. įsipareigoja ketverius metus nuo pagalbos skyrimo dienos nelaikyti kiaulių ir auginti kitų rūšių ūkinius gyvūnus, išskyrus kiaules;
4. įsigijo kitų rūšių ūkinių gyvūnų, išskyrus kiaules, kuriuos nustatyta tvarka suženklino ir įregistravo CDB;
5. nėra gavę valstybės pagalbos, kuri suteikta pagalbos teikėjo Lietuvoje ir Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, arba yra grąžinę visą neteisėtos ir nesuderinamos valstybės pagalbos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka;
6. jei gavo pagalbą pagal šią priemonę 2018 m. ir (arba) 2019 m., bet bendra gautos pagalbos suma neviršija 2 000 Eur sumos.
 
Pareiškėjams atlyginama iki 90 procentų, bet ne daugiau kaip 2 000 Eur vienam pareiškėjui, kitų, išskyrus  kiaules, ūkinių gyvūnų įsigijimo išlaidų per 4 metus. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos nuo 2019 m. lapkričio 1 d. ir (arba) einamaisiais metais.
 
Paraiškų teikimo laikotarpiu pareiškėjas gali teikti vieną paraišką, bet ne daugiau kaip keturias paraiškas per 4 metus, jei neviršijama didžiausia nurodyta paramos suma.
 
Pagalbai iš viso skiriama 200 tūkst. Eur.
 
Paraiškų priėmimo laikotarpiu nuo š. m. liepos 13 d. iki rugpjūčio 31 d. pareiškėjų prašome kreiptis į savivaldybės administraciją pagal fizinio asmens gyvenamąją vietą arba juridinio asmens buveinės adresą ir pateikti šiuos dokumentus:
 
1. asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, jeigu fizinis asmuo;
2. užpildytą paraišką, ūkinių gyvūnų įsigijimo įrodymo dokumentų originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas;
3. pareiškėjui išduoto mėginių paėmimo gyvūnų ligoms tirti akto, kurio forma patvirtinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. B1-489 „Dėl mėginių paėmimo tirti aktų formų patvirtinimo“, kopiją tais atvejais, kai buvo privaloma mėginius imti pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymą Nr. B1-265 ,,Dėl afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir kontrolės priemonių šernų populiacijoje ir kiaulių laikymo vietose“.
 
Pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus teikimo taisykles ir paraiškos formą galite rasti čia.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. liepos 10 d. 08:49