(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Pagalba už įsigytus ūkinius gyvūnus (2018 m. II)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2018-09-03
Iki 2018-10-15
Žemės ūkio ministras 2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 3D-585 patikslino Pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus teikimo taisykles. Kiaulių laikytojai, atsisakantys kiaulių auginimo, kurių kiaulių laikymo vietos yra rajonuose, kuriuose 2018 metais nustatyti afrikinio kiaulių maro (AKM) atvejai šernuose ir (arba) kiaulėse kviečiami teikti paraiškas gauti de minimis pagalbą ūkiniams gyvūnams (išskyrus kiaules) įsigyti.
 
Informaciją apie rajonus, kuriuose 2018 metais nustatyti AKM atvejai šernuose ir (arba) kiaulėse, rasite Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) internetinėje svetainėje (http://vmvt.lt/naujienos/informacija-apie-afrikini-kiauliu-mara-0).
 
Pagalba teikiama pareiškėjams, kurių  kiaulių laikymo vietos yra rajonuose, kuriuose 2018 metais nustatyti AKM atvejai šernuose ir (arba) kiaulėse ir kurie:
  • paskutinį mėnesį prieš taisyklių įsigaliojimą laikė nuo 1 iki 100 kiaulių, kurios vadovaujantis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka buvo suženklintos ir registruotos Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje (toliau – CDB), ir vykdydami VMVT nurodymus paskerdė, sunaikino kiaules arba kiaulės nugaišo dėl afrikinio kiaulių maro ligos arba patys atsisakė kiaulių auginimo, išskersdami visas savo kiaules;
  • sudarė sąlygas VMVT ištirti skerdžiamas kiaules laboratorijoje dėl AKM;
  • įsipareigoja trejus metus nuo pagalbos skyrimo dienos nelaikyti kiaulių ir auginti kitų rūšių ūkinius gyvūnus, išskyrus kiaules;
  • įsigijo kitų rūšių ūkinių gyvūnų, išskyrus kiaules, kuriuos Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka suženklino, įregistravo CDB.
  • nėra gavę neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka, arba yra grąžinęs visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka. 
Pareiškėjams atlyginama iki 90 procentų bet ne daugiau kaip 1 500 Eur vienam pareiškėjui, kitų, išskyrus  kiaules, ūkinių  gyvūnų įsigijimo išlaidų.
 
Pagalbai iš viso skiriama 1000 tūkst. Eur. Jei lėšų poreikis pagal pateiktas paraiškas viršys  pagalbai skirtas lėšas, kiekvienam pagalbos gavėjui apskaičiuota pagalbos suma bus mažinama proporcingai trūkstamų lėšų kiekiui, tačiau ne daugiau nei 40 proc.
 
Paraiškos ir kiti privalomi pateikti dokumentai renkami savivaldybėse pagal fizinio asmens gyvenamąją vietą arba juridinio asmens buveinės adresą nuo š. m. rugsėjo 3 d.  iki spalio 15 d.
 
Paraiškų priėmimo laikotarpiu pareiškėjus prašome kreiptis į savivaldybės administraciją pagal fizinio asmens gyvenamąją vietą arba juridinio asmens buveinės adresą ir pateikti šiuos dokumentus:
  • asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, jeigu fizinis asmuo;
  • užpildytą paraišką, ūkinių gyvūnų įsigijimo įrodymo dokumentų originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas.;
  • pareiškėjui išduotą mėginių paėmimo gyvūnų ligoms tirti akto, kurio forma patvirtinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. B1-489 „Dėl mėginių paėmimo tirti aktų formų patvirtinimo“, kopijas. 
 Pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus teikimo taisykles ir paraiškos formą galite rasti čia
 

 
Aktuali informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. vasario 7 d. 14:57