(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Nacionalinė parama žemdirbių savivaldai stiprinti (2022 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2022-04-04
Iki 2022-04-15
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Nacionalinės paramos žemdirbių savivaldai stiprinti teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 3D-231 „Dėl Nacionalinės paramos žemdirbių savivaldai stiprinti taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).
 
Paraiškos priimamos nuo 2022 m. balandžio 4 d. iki balandžio 15 d.
 
Šiai priemonei finansuoti 2022 m. skirta 364 000 Eur paramos suma.
 
Galimi pareiškėjai – skėtinės asociacijos*, ne mažiau nei 3 metus nepriklausančios kitoms skėtinėms nacionalinėms nevyriausybinėms žemės ūkio srityje veikiančioms asociacijoms ar žemės ūkio srityje veikiančioms organizacijoms bei savo veiklos įstatuose arba kituose jiems prilyginamuose dokumentuose nurodančios vykdančios veiklą, susijusią su žemdirbių savivaldos stiprinimu.
 
*Skėtinė asociacija – vadovaujantis Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu įsteigta nacionalinė nevyriausybinė asociacija, veikianti žemės ūkio srityje ir vienijanti kitas asociacijas, kurios veikia skirtinguose žemės ūkio veiklos sričių sektoriuose ir kurios kartu dar gali veikti kaimo plėtros ir (arba) alternatyviosios veiklos sričių sektoriuose.
 
Parama gali būti skiriama darbuotojų, kurie atsakingi už žemdirbių savivaldos stiprinimą, darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokų išlaidoms (finansuojamas visą darbo dieną (8 val.) ar dalį darbo dienos dirbančių darbuotojų darbo užmokestis. Maksimalus paramos dydis vieno darbuotojo, atsakingo už žemdirbių savivaldos stiprinimą, darbo užmokesčio išlaidoms kompensuoti (metų, ėjusių prieš paraiškos pateikimą, IV ketvirčio šalies vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydis; vidutinis darbo užmokesčio (mėnesinis) dydis skelbiamas www.stat.gov.lt) bei kitoms išlaidoms, susijusioms su žemdirbių savivaldos stiprinimo veikla: kelionių ir transporto, patalpų nuomos ir eksploatavimo, ryšių (telefono, pašto, išskyrus greitąsias siuntas, interneto) ir kanceliarinių prekių įsigijimo, viešinimo paramos gavėjo interneto svetainėje ir (arba) socialiniuose tinkluose, kitų prekių ir paslaugų, kurios reikalingos vykdant žemdirbių savivaldos stiprinimo veiklą.
 
Pareiškėjai ir projektai turi atitikti šias tinkamumo sąlygas:
 • projekto veikla ir išlaidos turi būti susijusios su žemdirbių savivaldos stiprinimo veikla;
 • išlaidos, kurioms finansuoti prašoma lėšų, nebuvo ir nėra finansuojamos iš kitų ES fondų ir kitų viešųjų lėšų;
 • teisės aktų nustatyta tvarka pareiškėjo veiklos ataskaita turi būti pateikta Juridinių asmenų registro tvarkytojui kartu su metinių finansinių ataskaitų rinkiniu, o tais atvejais, kai yra atliktas finansinių ataskaitų auditas, kartu su audituotu metinių finansinių ataskaitų rinkiniu turi būti pateikta ir auditoriaus išvada – visi išvardyti dokumentai paskelbti Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje;
 • pareiškėjas neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams, fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), taip pat pareiškėjas nėra skolingas Valstybiniam socialinio draudimo fondui.
 
Paramos intensyvumas
 
100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo), neviršijant Taisyklių 12 punkte ir 15.1, 16.1 ir 16.2 papunkčiuose nustatytų ribų.
 
Privalomi pateikti dokumentai
 
Kartu su paraiška pareiškėjas pateikia:
 1. pareiškėjo veiklos įstatų arba kito jiems prilyginamo dokumento, kuriuo pagrindžiama veikla, susijusi su žemdirbių savivaldos stiprinimu, kopiją;
 2. įgaliojimą (jeigu paraišką ir dokumentus pasirašo ne skėtinės asociacijos vadovas);
 3. narystės mokesčio sumokėjimo iki praėjusių metų gruodžio 31 d. pagrindimo dokumentus;
 4. pareiškėjo parengtą ir pasirašytą pažymą, kurioje būtų nurodyta, kokiuose konkrečiuose sektoriuose – žemės ūkio ir (arba) kaimo plėtros, ir (arba) alternatyviosios veiklos – veikia atitinkami jo vienijami nariai – asociacijos;
 5. VĮ Registrų centro išduotą pažymą, kuria patvirtinama, kad pareiškėjas neturi mokestinės nepriemokos savivaldybių biudžetams, fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), taip pat pareiškėjas nėra skolingas Valstybiniam socialinio draudimo fondui.
Reikalavimai paraiškai
 1. Paramos paraiška ir pridedami dokumentai turi būti užpildyti lietuvių kalba.
 2. Paraiška ir Taisyklių 21 punkte nurodyti dokumentai teikiami elektronine forma. Dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, ir pateikti NMA el. paštu crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmRva3VtZW50YWlAbm1hLmx0Ij48c3BhbiBzdHlsZT0iY29sb3I6IzAwODAwMDsiPmRva3VtZW50YWlAbm1hLmx0PC9zcGFuPjwvYT4=:xx.
 

Aktuali informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. balandžio 25 d. 14:29