(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Laikinosios valstybės pagalbos viščiukų broilerių augintojams teikimas (2022 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2022-04-28
Iki 2022-05-11
Pareiškėjai kviečiami teikti paraiškas gauti paramą pagal Laikinosios valstybės pagalbos viščiukų broilerių augintojams administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 3D-287 (toliau – Taisyklės), kai parama skiriama viščiukų broilerių augintojams, siekiant išsaugoti viščiukų broilerių augintojų veiklos gyvybingumą, esant rinkos veikimo sutrikdymams dėl COVID-19 viruso protrūkio 2021 m. rugsėjo–gruodžio mėn. Paraiškos renkamos nuo 2022 m. balandžio 28 d. iki 2022 m. gegužės 11 d.
 
Tinkami pareiškėjai:
 1. viščiukų broilerių augintojai, kurie užaugino ne mažiau kaip 100 broilerių per mėnesį ir pristatė juos skersti arba paskerdė užaugintus broilerius 2021 m. rugsėjo–gruodžio mėn.;
 2. viščiukų broilerių augintojai, turintys Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos gyvūninio maisto tvarkymo subjekto patvirtinimą ar yra registruoti veiklai vykdyti;
 3. nėra patvirtinti paramos gavėjai pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“;
 4. viščiukų broilerių augintojai, kurie 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo laikomi sunkumų patiriančiomis įmonėmis, kaip apibrėžta Reglamento Nr. 702/2014 2 straipsnio 14 dalyje, arba jeigu 2019 m. gruodžio 31 d. ir vėliau po šios datos buvo laikomos sunkumų patiriančiomis įmonėmis, tačiau iki paraiškos pateikimo jos nebelaikomos sunkumų patiriančiomis. Šis reikalavimas netaikomas labai mažoms arba mažoms įmonėms (kaip apibrėžta Reglamento Nr. 702/2014 I priede), kurios 2019 m. gruodžio 31 d. jau buvo sunkumų patiriančios įmonės, su sąlyga, kad joms pagal nacionalinę teisę netaikoma kolektyvinė nemokumo procedūra ir kad jos negavo sanavimo pagalbos, o jei ją gavo, grąžino paskolą ar baigėsi jų garantijos galiojimas suteikiant pagalbą pagal Taisykles arba negavo restruktūrizavimo pagalbos, o jei ją gavo, suteikiant pagalbą pagal Taisykles, restruktūrizavimo planas joms nebetaikomas;
 5. viščiukų broilerių augintojai nėra gavę pagalbos, kuri buvo suteikta pagalbos teikėjo Lietuvoje ir Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) ir pripažinta neteisėta bei nesuderinama su vidaus rinka, arba yra grąžinę visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka;
 6. broilerių auginimo veiklą vykdantys Lietuvos Respublikos teritorijoje.
 
Pagalbos dydis ir reikalavimai gauti pagalbą
 1. Pagalba skiriama už 2021 m. rugsėjo–gruodžio mėn. laikotarpį užaugintus ir pristatytus skersti ir (arba) užaugintus ir paskerstus broilerius.
 2. Pagalbos dydis – 0,09 Eur už kg gyvo svorio broilerio, kuris užaugintas ir pristatytas skersti ir (arba) užaugintas ir paskerstas; arba 0,22 Eur už vieną užaugintą ir pristatytą skersti ir (arba) užaugintą ir paskerstą broilerį.
 3. Teikiama viena paraiška už 2021 m. rugsėjo–gruodžio mėn.
 4. Bendra laikinos valstybės pagalbos, suteiktos vadovaujantis Komunikato 3.1 skirsnio nuostatomis, suma vienam broilerio augintojui ( įskaitant ir su šiuo broilerių augintoju reglamento Nr.702/2014 I priedo 3 straipsnyje nurodytais ryšiais susijusius ūkio subjektus) negali viršyti 290 000 Eur. Jeigu broilerių augintojas veiklą vykdo keliuose sektoriuose, bendra laikinos valstybės pagalbos suma negali viršyti 2 300 000 Eur (įskaitant ir su šiuo broilerių augintoju Reglamento Nr. 702/2014 1 priedo 3 straipsnyje nurodytais ryšiais susijusius ūkio subjektus). Jeigu išmokėjus apskaičiuotą pagalbą būtų viršyti minėti maksimalūs leistini pagalbos dydžiai, prieš priimant sprendimą pagal šių Taisyklių 17 punktą, apskaičiuota pagalbos suma sumažinama tiek, kad nebūtų pažeistos Komunikato nuostatos (vertinant, ar neviršijamos šiame punkte nurodytos ribos, įskaičiuojamos ir kitos anksčiau pagal Komunikato 3.1 skyriaus nuostatas skirtos laikinos valstybės pagalbos sumos pagal kitas priemones).
 
Privalomi pateikti dokumentai
 
Kartu su paraiška pareiškėjas pateikia:
 1. buhalterinės apskaitos dokumentus ir kitus pagrindžiančius dokumentus (PVM sąskaitų faktūrų suvestinę, PVM sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras ir kt.) apie pagalbos teikimo laikotarpiu užaugintų ir parduotų skersti arba užaugintų ir paskerstų broilerių kiekį;
 2. kitus dokumentus, kurie reikalingi administruojant ir (ar) išmokant pagalbą.
Reikalavimai paraiškai
 1. Paraiška ir pridedami dokumentai turi būti pildomi lietuvių kalba. Kita kalba užpildyta paraiška bei pridedami dokumentai nepriimami. Jei papildomi dokumentai yra užsienio kalba, turi būti pateikti vertimai į lietuvių kalbą.
 2. Paraiška ir visos pridedamos formos turi būti užpildytos elektroninėmis priemonėmis ir kiekvienas lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo parašu. Ranka užpildyti ir (arba) nepasirašyti dokumentai nepriimami.
 3. Paraiška ir pridedami dokumentai turi būti pateikti asmeniškai, per įgaliotą asmenį, atsiųsti per kurjerį arba registruota pašto siunta Agentūrai (adresas: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius), arba elektronine forma, pateikiant užpildytus dokumentus doc, docx, xls, xlsx, pdf formatu. Elektronine forma teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, ir pateikti Agentūrai elektroniniu paštu crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmRva3VtZW50YWlAbm1hLmx0Ij48c3BhbiBzdHlsZT0iY29sb3I6IzAwODAwMDsiPmRva3VtZW50YWlAbm1hLmx0PC9zcGFuPjwvYT4=:xx. Per vieną kartą gali būti keliami ne didesni nei 25 MB apimties dokumentai, didesnės apimties dokumentai gali būti išskaidyti ir teikiami per kelis kartus. Jeigu dokumentai siunčiami ne vienu metu, jie turi būti pateikti tą pačią dieną. Dėl kenkėjiškų programų tikimybės dokumentai negali būti pateikiami nuorodose.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. balandžio 28 d. 08:45