(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Laikinosios valstybės pagalbos paukštienos perdirbimo įmonėms, susiduriančioms su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 viruso protrūkio

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2020-10-26
Iki 2020-10-30
Pareiškėjai kviečiami teikti paraiškas gauti paramą pagal Laikinosios valstybės pagalbos paukštienos perdirbimo įmonėms, susiduriančioms su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 viruso protrūkio, administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 3D-718 (toliau – Taisyklės), kai parama skiriama paukštienos (broilerių, kalakutų) perdirbimo įmonėms ir kitiems ūkio subjektams, užsiimantiems paukštienos (broilerių, kalakutų) perdirbimo veikla, siekiant palengvinti sunkumus (iš dalies kompensuoti prarastas pajamas), su kuriais susidūrė įmonės dėl COVID-19 viruso protrūkio 2020 m. liepos–rugsėjo mėn. laikotarpiu. Paraiškos renkamos nuo 2020 m. spalio 26 d. iki 2020 m. spalio 30 d.
 
Tinkami pareiškėjai:
 1. Įmonės ir kiti ūkio subjektai, kurie skerdžia paukščius (broilerius, kalakutus) ir parduoda skerdenėles arba ją perdirba. Pagalba neteikiama įmonėms, kurios teikia tik broilerių skerdimo paslaugą.
 2. Įmonės, kurios turi Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos gyvūninio maisto tvarkymo subjekto patvirtinimą ar yra registruotos veiklai vykdyti.
 3. Įmonės, kurių pajamos 2020 m. liepos–rugsėjo mėn., lyginant su 2017–2019 m. to paties laikotarpio vidutinėmis pajamomis, sumažėjo daugiau kaip 5 proc.
 4. Įmonės, kurios 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo laikomos sunkumų patiriančiomis įmonėmis (kaip apibrėžta Reglamento Nr. 702/2014 2 straipsnio 14 punkte); arba jeigu 2019 m. gruodžio 31 d. buvo laikomos sunkumų patiriančiomis įmonėmis ir vėliau po šios datos, tačiau iki paraiškos pateikimo jos nebelaikomos sunkumų patiriančiomis.
Šis reikalavimas netaikomas labai mažoms arba mažoms įmonėms (kaip apibrėžta Reglamento Nr. 702/2014 I priede), kurios 2019 m. gruodžio 31 d. jau buvo sunkumų patiriančios įmonės, su sąlyga, kad joms pagal nacionalinę teisę netaikoma kolektyvinė nemokumo procedūra ir kad jos negavo sanavimo pagalbos arba jei ją gavo, grąžino paskolą ar baigėsi jų garantijos galiojimas suteikiant pagalbą pagal taisykles, arba negavo restruktūrizavimo pagalbos arba jei ją gavo, suteikiant pagalbą pagal taisykles restruktūrizavimo planas joms nebetaikomas.
 
Nuostolių kompensavimas:
 1. Pagalba skiriama už 2020 m. liepos–rugsėjo mėn. laikotarpį paskerstus paukščius (broilerius, kalakutus)
 2. Pagalbos dydis – 0,5 Eur už minėtu laikotarpiu įmonėje paskerstą broilerį; 4 Eur už minėtu laikotarpiu įmonėje paskerstą kalakutą.
 3. Teikiama viena paraiška už liepos–rugsėjo mėn. laikotarpį paskerstus paukščius (broilerius, kalakutus).
 
Privalomi pateikti dokumentai
Kartu su paraiška pareiškėjas pateikia:
 1. Buhalterinės apskaitos dokumentus, pagrindžiančius paraiškoje pateiktų duomenų teisingumą.
 2. Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo ar registravimo kopiją.
 3. Kitus dokumentus, reikalingus pagalbos administravimui ir (ar) išmokėjimui.
 
Reikalavimai paraiškai:
 1. Paraiška ir pridedami dokumentai turi būti pildomi lietuvių kalba. Kita kalba užpildyta paraiška bei pridedami dokumentai nepriimami. Jei papildomi dokumentai yra užsienio kalba, turi būti pateikti vertimai į lietuvių kalbą.
 2. Paraiška ir visos pridedamos formos turi būti užpildytos elektroninėmis priemonėmis ir kiekvienas lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo parašu. Ranka užpildyti ir (arba) nepasirašyti dokumentai nepriimami.
 3. Paraiška ir pridedami dokumentai turi būti pateikti asmeniškai, per įgaliotą asmenį, atsiųsti per kurjerį arba registruota pašto siunta Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) (adresas: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius), arba elektronine forma, pateikiant užpildytas formas .doc, .docx, Excel formatu. Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, ir pateikti Agentūrai elektroniniu paštu crypt:ZG9rdW1lbnRhaUBubWEubHQ=:xx.

Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. spalio 22 d. 10:45