(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Laikinoji valstybės pagalba kiaulininkystės ir paukštininkystės sektoriams ( skaitant kiaušinių gavybą, pakavimą ir (ar) perdirbimą), patyrusiems nuostolių dėl COVID-19 epideminės situacijos

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2021-09-06
Iki 2021-09-20
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) kviečia teikti paraiškas gauti pagalbą pagal Laikinosios valstybės pagalbos kiaulininkystės ir paukštininkystės sektoriams (įskaitant kiaušinių gavybą, pakavimą ir (ar) perdirbimą), patyrusiems nuostolių dėl COVID-19 epideminės situacijos, administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 3D-449 „Dėl Laikinosios valstybės pagalbos kiaulininkystės ir paukštininkystės sektoriams (įskaitant kiaušinių gavybą, pakavimą ir (ar) perdirbimą), patyrusiems nuostolių dėl COVID-19 epideminės situacijos, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).
 
Taikomas kompensavimo su avansu mokėjimu būdas ir pagalba skiriama kiaulininkystės bei paukštininkystės sektorių (įskaitant kiaušinių gavybą, pakavimą ir (ar) perdirbimą) įmonėms, atitinkančioms juridinio asmens statusą ir užsiimančiomis kiaulių auginimu, naminių paukščių auginimu mėsai ir kiaušinių gavyba, paukščių skerdimu ir (ar) paukštienos perdirbimu, kiaušinių pakavimu ir (ar) kiaušinių perdirbimo veikla, patyrusioms nuostolių dėl COVID-19 epideminės situacijos, siekiant padėti paukštininkystės ir kiaulininkystės sektorių įmonėms įveikti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) sukeltas neigiamas pasekmes ir išsaugoti vykdomos veiklos likvidumą. Pagalba skiriama įmonėms, kurių veikla sumažėjo ar buvo sustabdyta dėl COVID-19 protrūkio, likvidumui palaikyti, kompensuojant nepadengtas pastoviąsias išlaidas (t. y. per tinkamą finansuoti laikotarpį įmonių patirtos pastoviosios išlaidos, kurios per tą patį laikotarpį nepadengiamos iš pelno (t. y. iš pajamų atėmus kintamąsias išlaidas) ir kurios nepadengiamos iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, draudimo, laikinosios pagalbos priemonių, kurioms taikomas Komunikatas, arba paramos iš kitų šaltinių).
 
Paraiškos renkamos nuo 2021 m. rugsėjo 6 d. iki 2021 m. rugsėjo 20 d.
 
Tinkami pareiškėjai
1. Įmonės, kurios užsiima bent viena iš šių veiklų: kiaulių auginimu, naminių paukščių auginimu mėsai ir kiaušinių gavyba, paukščių skerdimu ir (ar) paukštienos perdirbimu, kiaušinių pakavimu ir (ar) kiaušinių perdirbimu. Pardavimų pajamos iš šių veiklų 2019 m. turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų įmonės pardavimo pajamų.
2. Įmonės apyvarta (pardavimų pajamos) tinkamu finansuoti laikotarpiu sumažėjo ne mažiau kaip 30 proc., palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2019 m. Ši sąlyga nustatoma remiantis:
2.1. Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos (toliau – VMI) pateiktose mėnesinėse pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) deklaracijose (formose FR0600), patvirtintose VMI viršininko įsakymu, deklaruotais duomenimis;
2.2. teikiantiems kitokias nei mėnesines PVM deklaracijas (formas FR0600) – pareiškėjo teikiamoje paraiškoje nurodytais duomenimis, kurie būtų deklaruoti mėnesinėse PVM deklaracijose (formose FR0600), jeigu jos būtų teikiamos;
2.3. neprivalantiems teikti PVM deklaracijų – pareiškėjo teikiamoje paraiškoje nurodytais duomenimis, apskaičiuotais vadovaujantis bendromis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo nuostatomis.
3. Įmonės, kurios tvarko buhalterinę apskaitą dvejybinio įrašo būdu (sudaromas balansas, pelno (nuostolių) ir pinigų srautų ataskaitos).
4. Įmonės, kurios nėra gavusios pagalbos, kuri buvo suteikta pagalbos teikėjo Lietuvoje ir Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, arba yra grąžinusios visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.
5. Įmonės, kurios 2021 m. nėra gavusios ir įsipareigoja nesikreipti pagalbos pagal Laikinosios valstybės pagalbos paukščių laikytojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 viruso protrūkio, administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 3D-735 „Dėl Laikinosios valstybės pagalbos paukščių laikytojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 viruso protrūkio, administravimo taisyklių patvirtinimo“, bei pagal Laikinosios valstybės pagalbos kiaulių laikytojams mokėjimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 3D-557 „Dėl Laikinosios valstybės pagalbos kiaulių laikytojams mokėjimo taisyklių patvirtinimo“.
6. Įmonės, kurios 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo laikomos sunkumų patiriančiomis įmonėmis (kaip apibrėžta Reglamento Nr. 702/2014 2 straipsnio 14 punkte); arba, jeigu 2019 m. gruodžio 31 d. ir vėliau po šios datos buvo laikomos sunkumų patiriančiomis įmonėmis, tačiau paraiškos pateikimo dieną jos nebelaikomos sunkumų patiriančiomis.
Šis reikalavimas netaikomas labai mažoms ir mažoms įmonėms (kaip apibrėžta Reglamento Nr. 702/2014 I priede), kurios 2019 m. gruodžio 31 d. jau buvo sunkumų patiriančios įmonės, su sąlyga, kad joms pagal nacionalinę teisę netaikoma kolektyvinė nemokumo procedūra ir kad jos negavo sanavimo pagalbos, arba, jei ją gavo, grąžino paskolą ar baigėsi jų garantijos galiojimas suteikiant pagalbą pagal Taisykles bei negavo restruktūrizavimo pagalbos, arba, jei ją gavo suteikiant pagalbą pagal Taisykles, restruktūrizavimo planas joms nebetaikomas.
7. Įmonių vidutinis metinis darbuotojų skaičius 2020 m. ir kiekvienu tinkamu finansuoti laikotarpiu, palyginti su 2019 m. vidutiniu metiniu darbuotojų skaičiumi, sumažėjo ne daugiau kaip 30 proc.
8. Įmonės, kurioms nebuvo suteikta kita pagalba toms pačioms tinkamoms išlaidoms finansuoti.
 
Nuostolių kompensavimas
 
1. Tinkama finansuoti išlaida yra nuostolių suma, apskaičiuota iš nuostolių prieš apmokestinimą sumos atėmus vienkartinius vertės sumažėjimo nuostolius.
2. Pareiškėjui nuo apskaičiuotos pagalbos sumos, nelaukiant visų tinkamo finansuoti laikotarpio paraiškų įvertinimo pabaigos, išmokamas 60 proc. avansas.
 
Vienkartiniai vertės sumažėjimo nuostoliai yra netinkamos finansuoti išlaidos.
 
Pagalba mokama už tinkamą finansuoti laikotarpį:
nuo 2021-04-01 iki 2021-06-30.
 
Pagalbos intensyvumas ir pagalbos dydis
 
1. Pagalbos intensyvumas iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, išskyrus labai mažas ir mažas įmones (kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr.702/2014 I priede), kurioms pagalbos intensyvumas neturi viršyti 90 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
2. Didžiausia galima pagalbos suma pagal Taisykles (t. y. už visus tinkamus finansuoti laikotarpius) vienai įmonei, įskaitant ir su įmone Reglamento Nr. 702/2014 I priedo 3 straipsnyje nurodytais ryšiais susijusius ūkio subjektus, yra 1 800 000 Eur, bet kiekvienai įmonei atskirai negali viršyti 2019 m. jos sumokėtos ir įskaitytos į valstybės ir savivaldybės biudžetus gyventojų pajamų mokesčio ir pelno mokesčio bendros sumos.
3. Jei atlikus paraiškų administracinės atitikties ir tinkamumo skirti lėšas vertinimą visoms paraiškoms finansuoti lėšų nepakanka ir tinkamų finansuoti paraiškų prašoma pagalbos suma viršija skirtą priemonei pagalbos sumą, pagalbos suma proporcingai mažinama visiems tinkamiems gauti pagalbą pareiškėjams.
4. Įvertinusi visas gautas paraiškas, Agentūra apskaičiuoja likusią mokėtiną pagalbos sumą bei lėšas išmoka ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 31 d.
Privalomi pateikti dokumentai
 
Kartu su paraiška pareiškėjas pateikia:
 
1. buhalterinės apskaitos dokumentus, pagrindžiančius atitiktį Taisyklių 11.2 papunktyje nurodytam reikalavimui;
2. tinkamo finansuoti laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaitą;
3. buhalterinės apskaitos ir kitus dokumentus, pagrindžiančius vienkartinius vertės sumažėjimo nuostolius (jeigu tokių buvo);
4. kitus dokumentus, reikalingus pagalbai administruoti ir (ar) išmokėti.
 
Reikalavimai paraiškai
 
1. Paraiška ir pridedami dokumentai turi būti pildomi lietuvių kalba. Kita kalba užpildyta paraiška bei pridedami dokumentai nepriimami. Jei papildomi dokumentai yra užsienio kalba, turi būti pateikti vertimai į lietuvių kalbą.
2. Paraiška ir visos pridedamos formos turi būti užpildytos elektroninėmis priemonėmis ir kiekvienas lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo parašu. Ranka užpildyti ir (arba) nepasirašyti dokumentai nepriimami.
3. Paraiška ir pridedami dokumentai turi būti pateikti asmeniškai, per įgaliotą asmenį, atsiųsti per kurjerį arba registruota pašto siunta Agentūrai (adresas: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius), arba elektronine forma, pateikiant užpildytas formas .doc, .docx, Excel formatu. Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, ir pateikti Agentūrai elektroniniu paštu crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmRva3VtZW50YWlAbm1hLmx0Ij48c3BhbiBzdHlsZT0iY29sb3I6IzAwODAwMDsiPmRva3VtZW50YWlAbm1hLmx0PC9zcGFuPjwvYT4=:xx.
 
PASTABA. Pagalbos gavėjas iki 2022 m. balandžio 30 d. turi pateikti Agentūrai audituotą pelno (nuostolių) ataskaitą, sudarytą už tinkamą finansuoti laikotarpį, už kurį buvo skirta pagalba. Jeigu pagalbos gavėjui buvo suteikta pagalba už daugiau nei vieną tinkamą finansuoti laikotarpį, jis gali pateikti visas audituotas pelno (nuostolių) ataskaitas, sudarytas už tinkamus finansuoti laikotarpius, už kuriuos buvo skirta parama, kartu iki 2022 m. balandžio 30 d. su audituota pelno (nuostolių) ataskaita pateikiama auditoriaus išvada.
 

Aktuali informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. rugsėjo 3 d. 13:37