(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Išimtinė sureguliavimo pagalba paukščių laikytojams

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2022-04-29
Iki 2022-05-11
Pareiškėjai kviečiami teikti paraiškas pagal Išimtinės sureguliavimo pagalbos paukščių laikytojams administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3D-297 (toliau –Taisyklės). Taisyklių tikslas - suteikti pagalbą paukštininkystės sektoriui, siekiant išsaugoti šio sektoriaus veiklos gyvybingumą esant rinkos veikimo sutrikdymams dėl padidėjusių gamybos sąnaudų 2022 m. vasario 24 d. Rusijai pradėjus invaziją į Ukrainą. Parama pagal Taisykles finansuojama Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšomis. Pagalbos dydis broilerių laikytojams – 0,08 Eur už kg gyvo svorio broilerio, užauginto ir pristatyto skersti ir (arba) užauginto ir paskersto, arba 0,20 Eur už vieną užaugintą ir pristatytą skersti ir (arba) užaugintą ir paskerstą broilerį; pagalbos dydis vištų dedeklių laikytojams – 0,009 Eur už vieną kiaušinį (A ir B klasės), pateiktą rinkai; avanso dydis 50 proc. pagalbos sumos. Jeigu apskaičiuota bendra galutinė pagalbos suma (po faktinių duomenų pateikimo) viršys pagalbai skirtas EŽŪGF ir valstybės biudžeto lėšų sumas ir papildomo finansavimo galimybės nebus, pagalbos suma visiems pareiškėjams mažinama proporcingai trūkstamų lėšų kiekiui.
 
Paraiškos renkamos nuo 2022 m. balandžio 29 d. iki 2022 m. gegužės 11 d.
 
Tinkami pareiškėjai
 
Pareiškėjas laikomas tinkamu gauti pagalbą, jei atitinka visus šiuos reikalavimus:
 • augino ne mažiau kaip 100 broilerių per mėnesį arba laikė ne mažiau kaip 100 vištų dedeklių per mėnesį 2022 m. vasarį–kovo mėn.;
 • turi Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos gyvūninio maisto tvarkymo subjekto patvirtinimą ar yra registruoti veiklai vykdyti;
 • vykdo ne mažiau kaip vieną veiklą, kuria siekiama tikslų, susijusių su:
 • žiedine ekonomika;
 • aplinkai ir klimatui nekenksmingais gamybos metodais;
 • maisto medžiagų valdymu;
 • veiksmingu išteklių naudojimu;
 • nebuvo ir nėra patvirtinti paramos gavėjai pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“ (taikoma tik fiziniams asmenims);
 • veiklą vykdo Lietuvos Respublikos teritorijoje.
 
Pagalba neteikiama:
 • pareiškėjams, kurie yra bankrutuojantys arba likviduojami;
 • už broilerius, pareiškėjo pristatytus (parduotus) sutuoktiniui ir (ar) artimiesiems giminaičiams (tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai, broliai ir seserys);
 • už kiaušinius, skirtus perinti.
Privalomi pateikti dokumentai
 1. Buhalterinės apskaitos dokumentus ir kitus pagrindžiančius dokumentus (PVM sąskaitų faktūrų suvestinę, PVM sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras ir kt.) apie per 2022 m. kovo mėnesį ir balandžio mėn. (jeigu teikiant paraišką turi balandžio mėn. faktinius kiekius) užaugintų ir pristatytų skersti arba užaugintų ir paskerstų broilerių kiekį, arba gautų ir pateiktų rinkai kiaušinių kiekį;
 2. dokumentus, įrodančius, jog pareiškėjas vykdo ne mažiau kaip vieną veiklą, kuria siekiama tikslų, susijusių su žiedine ekonomika / aplinkai ir klimatui nekenksmingais gamybos metodais / maisto medžiagų valdymu / veiksmingu išteklių naudojimu;
 3. kitus dokumentus, reikalingus pagalbos administravimui ir (ar) išmokėjimui;
 4. Faktinius 2022 m. kovo–gegužės mėn. duomenis apie užaugintų ir pristatytų skersti arba užaugintų ir paskerstų broilerių kiekį, arba gautų ir pateiktų rinkai kiaušinių kiekį pareiškėjas turi pateikti Agentūrai 2022 m. birželio 13–23 d. laikotarpiu, užpildęs Taisyklių 2 priede pateiktą formą.
 
Reikalavimai paraiškai, formai (2 priedas) ir kt. dokumentams:
 1. Turi būti pateikti asmeniškai, per įgaliotą asmenį, atsiųsti per kurjerį arba registruota pašto siunta Agentūrai (adresas: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius), arba elektronine forma, pateikiant užpildytus dokumentus doc, docx, xls, xlsx, pdf formatu. Elektronine forma teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, ir pateikti Agentūrai elektroniniu paštu crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmRva3VtZW50YWlAbm1hLmx0Ij48c3BhbiBzdHlsZT0iY29sb3I6IzAwODAwMDsiPmRva3VtZW50YWlAbm1hLmx0PC9zcGFuPjwvYT4=:xx. Per vieną kartą gali būti keliami ne didesni nei 25 MB apimties dokumentai, didesnės apimties dokumentai gali būti išskaidyti ir teikiami per kelis kartus. Jeigu dokumentai siunčiami ne vienu metu, jie turi būti pateikti tą pačią dieną. Dėl kenkėjiškų programų tikimybės dokumentai negali būti pateikiami nuorodose.
 2. Paraiška ir pridedami dokumentai turi būti pildomi lietuvių kalba. Kita kalba užpildyta paraiška bei pridedami dokumentai nepriimami. Jei papildomi dokumentai yra užsienio kalba, turi būti pateikti vertimai į lietuvių kalbą.
 3. Paraiška turi būti užpildyta elektroninėmis priemonėmis, kiekvienas lapas patvirtintas pareiškėjo parašu. Ranka užpildyta ir (arba) nepasirašyta paraiška nepriimama.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. balandžio 29 d. 08:39