(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose parama (2021 m. I)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2021-05-17
Iki 2021-06-17
Pareiškėjai kviečiami teikti paraiškas gauti paramą pagal Ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose paramos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-267, kai taikomas išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu būdas ir parama skiriama kompensuoti pagal kokybės sistemas pagamintų ir įprastinių produktų, įsigytų paramos laikotarpiu, kainų skirtumą, kuris įvertintas apskaičiuojant maksimalų paramos dydį vienam vaikui per mėnesį, t. y. 20 arba 17 eurų, atsižvelgiant į pasirinkimą įsigyti 60 arba 50 proc. pagal kokybės sistemas pagamintų produktų viso vaikų maitinimui skirto maisto kiekio. Paraiškos renkamos nuo 2021 m. gegužės 17 d. iki 2020 m. birželio 17 d.
 
Tinkami pareiškėjai
 1. Parama teikiama savivaldybių įsteigtoms vaikų ugdymo įstaigoms, dirbančioms pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, kurios šių vaikų maitinimui skirtą maistą gamina tik tam tikslui skirtose patalpose ir turi galiojantį Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, t. y. neperka maitinimo paslaugos.
 2. Įsipareigojantys vaikams maitinti per visą paramos laikotarpį įsigyti pasirinktinai ne mažiau kaip 60 proc. (maksimalus paramos dydis vienam vaikui per mėnesį yra 20 eurų) (jei paraiškoje nurodytas didesnis procentas, turi užtikrinti, kad ne mažiau kaip paraiškoje nurodytas procentas) arba ne mažiau kaip 50 proc. (maksimalus paramos dydis vienam vaikui per mėnesį yra 17 eurų) pagal kokybės sistemas pagamintų produktų viso vaikams maitinti skirto maisto kiekio.
 3. Perkantys pagal kokybės sistemas pagamintus produktus visų šių grupių: mėsos ir jos produktų, pieno ir jo produktų (išskyrus remiamus pagal programą), kiaušinių, grūdų produktų, duonos bei pyrago gaminių, aliejaus ir riebalų, vaisių ir jų produktų (išskyrus remiamus pagal programą), daržovių ir jų produktų (išskyrus remiamus pagal programą), uogų ir jų produktų, kitų (medaus ir kt.) maisto produktų. Kiekvienoje iš šių grupių, išskyrus kitų maisto produktų grupę, per visą paramos laikotarpį pagal kokybės sistemas pagaminti produktai turi sudaryti ne mažiau kaip 15 proc.
Tinkamos išlaidos
 1. Nuo 2021 sausio 1 d. iki 2021 gruodžio 31 d.
 2. Pareiškėjas, teikdamas paraišką, gali prašyti paramos ir už trumpesnį pagal kokybės sistemas pagamintų produktų įsigijimo laikotarpį, bet ne trumpesnį nei 3 mėnesiai (paramos laikotarpis turi būti nepertraukiamas ir skaičiuojamas nuo pirmos mėnesio dienos).
Privalomi pateikti dokumentai
 
Kartu su paraiška arba ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos sprendimo skirti paramą priėmimo dienos pareiškėjas pateikia:
 1. sutarties su pagal kokybės sistemas pagamintų produktų tiekėju (-ais) dėl maisto produktų tiekimo kopiją (-as);
 2. ekologiškų produktų tiekėjo (-ų) patvirtinamųjų dokumentų kopijas;
 3. planuojamų įsigyti (-ų) NKP gamintojų sąrašą.
Reikalavimai paraiškai
 1. Paraiška ir papildomi dokumentai turi būti pildomi lietuvių kalba. Kita kalba užpildytos paramos paraiškos ir papildomi dokumentai nepriimami.
 2. Paraiška turi būti užpildyta elektroninėmis priemonėmis ir atspausdinta. Kiekvienas paraiškos lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo parašu. Ranka užpildytos ir (arba) nepasirašytos paramos paraiškos nepriimamos. Paraiška gali būti teikiama ir elektronine forma, šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.
 3. Pareiškėjas kvietimo teikti paraiškas metu gali teikti tik vieną paraišką.
 
Šiam paraiškų rinkimui 2021 m. finansuoti skirta 463 tūkst. Eur.

Aktuali informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. lapkričio 5 d. 10:16