(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

De minimis pagalba paukštienos ir kiaušinių sektoriaus įmonėms, patyrusioms nuostolių dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) (I)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2020-08-03
Iki 2020-08-21
Paraiškų priėmimas baigėsi
Pareiškėjai kviečiami teikti paraiškas gauti paramą pagal De minimis pagalbos paukštienos ir kiaušinių sektoriaus įmonėms, patyrusioms nuostolių dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 3D-571. Paraiškos renkamos nuo 2020 m. rugpjūčio 3 d. iki 2020 m. rugpjūčio 21 d.
 
Pagalba teikiama įmonėms, kurios užsiima viena iš nurodytų veiklų:
1. augina naminius paukščius mėsai ir juos parduoda;
2. laiko vištas dedekles kiaušinių gavybai ir parduoda kiaušinius;
3. rūšiuoja ir pakuoja savo gavybos ir (ar) supirktus kiaušinius bei juos parduoda;
4. skerdžia savo užaugintus ir (ar) supirktus naminius paukščius bei parduoda iš jų pagamintą produkciją;
5. perdirba kiaušinius ir parduoda kiaušinių produktus.
            
Nuostolių kompensavimas:
  1. skiriama pagalba, kurios teikimo pagrindas yra Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013, kompensuoti 10 proc. 2020 m. kovo–birželio mėn. laikotarpiu faktiškai patirtų įmonių gamybos sąnaudų. Pagalbos suma negali būti didesnė nei įmonės pajamų sumažėjimas 2020 m. kovo–birželio mėn. laikotarpiu, palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu;
  2. skiriama pagalba, kurios teikimo pagrindas yra Reglamentas (ES) Nr. 1407/2013, kompensuoti 100 proc. faktiškai patirtų sandėliavimo kaštų už padidėjusį 2020 m. kovo–birželio mėn. laikotarpiu sandėliuojamų produktų (užšaldytų ar giliai užšaldytų paukščių skerdenėlių ir paukštienos dalių, kiaušinių miltelių, užšaldytų kiaušinių produktų) kiekį, lyginant su 2019 m. to pačio laikotarpio sandėliuojamų produktų kiekiu. Pagalbos suma negali būti didesnė nei įmonės pajamų sumažėjimas 2020 m. kovo–birželio mėn. laikotarpiu, palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu.
             
Privalomi pateikti dokumentai. Kartu su paraiška pareiškėjas pateikia:
1. buhalterinės apskaitos dokumentus, pagrindžiančius paraiškoje pateiktų duomenų teisingumą;
2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduoto dokumento dėl gyvūninio maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo arba registravimo kopiją;
3. įrašą, įrodantį, kad įmonė veiklą vykdo Lietuvos Respublikoje;
4. jei pagalbos gavėjas reorganizuojamas, tai įrodančius dokumentus.
          
Reikalavimai paraiškai:
1.  paraiška ir visos pridedamos formos bei papildomi dokumentai turi būti pildomi lietuvių kalba. Kita kalba užpildytos paramos paraiškos, visos pridedamos formos bei papildomi dokumentai nepriimami. Jei papildomi dokumentai yra užsienio kalba, turi būti pateikti vertimai į lietuvių kalbą;
2. paraiška ir visos pridedamos formos turi būti užpildytos elektroninėmis priemonėmis, kiekvienas lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo parašu. Ranka užpildyti ir (arba) nepasirašyti dokumentai nepriimami;
3. paraiška ir pridedami dokumentai turi būti pateikti asmeniškai, per įgaliotą asmenį, atsiųsti per kurjerį arba registruota pašto siunta Agentūrai (adresas: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius), arba elektronine forma, pateikiant užpildytas formas .doc, .docx, Excel formatu. Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, ir pateikti Agentūrai elektroniniu paštu crypt:ZG9rdW1lbnRhaUBubWEubHQ=:xx.
 

Aktuali informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. rugsėjo 28 d. 13:13