(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Asociacijų, vienijančių asmenis, užsiimančius žemės ūkio ir miškų ūkio bei alternatyviąja veikla, narystės ES ir kitose tarptautinėse organizacijose mokesčio mokėjimo ir atstovavimo jose finansavimas (2021 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2021-04-26
Iki 2021-05-14
Žemės ūkio ministerija skelbia 2021 m. paraiškų priėmimą pagal priemonę „Asociacijų, vienijančių asmenis, užsiimančius žemės ūkio ir miškų ūkio bei alternatyviąja veikla, narystės ES ir kitose tarptautinėse organizacijose mokesčio mokėjimo ir atstovavimo jose finansavimas“.
 
Paramos paraiškų pateikimo terminas – 2021 m. balandžio 26 – gegužės 14 d.
 
Paraiška ir pridedami dokumentai teikiami Žemės ūkio ministerijai (Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius) pareiškėjo asmeniškai, per įgaliotą asmenį, per kurjerį arba registruota pašto siunta.
 
Asociacijų, vienijančių asmenis, užsiimančius žemės ūkio ir miškų ūkio bei alternatyviąja veikla, narystės Europos Sąjungos ir (arba) kitose tarptautinėse organizacijose mokesčio mokėjimo ir atstovavimo jose finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 3D-266, ir paraiškos forma skelbiami Teisės aktų registre arba Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje (www.nma.lt).
 
Šiai priemonei 2021 m. numatoma skirti paramos suma – 326 000 Eur.
 
Galimi pareiškėjai – Lietuvos Respublikoje registruotos asociacijos, vienijančios fizinius ir (ar) juridinius asmenis, užsiimančius žemės ūkio, miškų ūkio ir (arba) alternatyviąja veikla, ir esančios ES ir (arba) kitų tarptautinių organizacijų narės arba dalyvaujančios ES ir (arba) kitų tarptautinių organizacijų sudarytų darbo grupių veikloje bei savo veiklos įstatuose arba kituose jiems prilyginamuose dokumentuose nurodančios veiklą, susijusią su dalyvavimu ES ir (arba) kitų tarptautinių organizacijų veikloje.
 
Pareiškėjai ir projektai turi atitikti šias tinkamumo sąlygas:
  • pareiškėjas nėra bankrutuojantis arba likviduojamas;
  • asociacijų narystės ES ir (arba) kitose tarptautinėse organizacijose mokesčio mokėjimo ir asociacijų atstovavimo jose finansavimo projekto veikla ir išlaidos yra susijusios su remiama priemonės veikla;
  • išlaidos, kurioms finansuoti prašoma lėšų, nebuvo ir nėra finansuojamos iš kitų nacionalinių ir ES programų;
  • pareiškėjas turi ne trumpesnę kaip 1 metų patirtį, susijusią su dalyvavimu ES ir (arba) kitų tarptautinių organizacijų veikloje;
  • pareiškėjo samdomieji darbuotojai, atsakingi už atstovavimo ES ir (arba) kitose tarptautinėse organizacijose veiklą, turi ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį, susijusią su numatomomis atlikti pareigomis, ir moka anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu.
Paramos intensyvumas:
  • dalyvavimo ES ir (arba) kitų tarptautinių organizacijų organizuojamuose renginiuose išlaidoms ir dalyvavimo renginiuose mokesčių, informacinių renginių organizavimo, asociacijų narystės ES ir (arba) kitose tarptautinėse organizacijose mokesčių išlaidoms − iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo);
  • darbuotojų, atsakingų už projektų įgyvendinimą, samdymo išlaidoms − iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo).
Paraiškų vertinimas apima paraiškų administracinės atitikties ir tinkamumo skirti lėšas vertinimą.
 
Jei atlikus paraiškų administracinės atitikties ir tinkamumo skirti lėšas vertinimą visoms paraiškoms finansuoti lėšų nepakanka ir tinkamų finansuoti paraiškų prašoma paramos suma viršija skirtą priemonei paramos sumą, paramos suma, išskyrus asociacijų narystės ES ir (arba) kitose tarptautinėse organizacijose mokestį, proporcingai mažinama visiems tinkamiems gauti paramą pareiškėjams.
 
Papildomą informaciją teikia Žemės ūkio ministerijos Bendradarbiavimo su savivaldybėmis ir socialiniais partneriais skyrius, tel.: 8 697 65289.
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. balandžio 21 d. 16:07