(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (2020 m. II)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2020-06-08
Iki 2020-08-07
Paraiškų priėmimas baigėsi
Tikslas – mažinti žvejybos poveikį jūrų aplinkai bei vengti ir mažinti nepageidaujamą priegaudą.
 
Pagal priemonę remiamos šios veiklos:
  • investavimas į įrangą ir įrankius (išskyrus į naujų žvejybos įrankių įsigijimą vykdyti žvejybą Baltijos jūros priekrantės didelio žvejybos intensyvumo rajonuose (14–19 ir 26–29 žvejybos barai) gerinant žvejybos įrankių atrankumą (selektyvumą) dydžio arba rūšių atžvilgiu, siekiant išvengti nepageidaujamos žuvų išteklių priegaudos išmetimo į jūrą ir (arba) ją mažinti arba tvarkyti nepageidaujamą priegaudą, kuri turi būti iškraunama pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnį;
  • investavimas į įrangą, įrankius (išskyrus į naujų žvejybos įrankių įsigijimą vykdyti žvejybą Baltijos jūros priekrantės didelio žvejybos intensyvumo rajonuose (14–19 ir 26–29 žvejybos barai), kuriais ribojamas ir, jei įmanoma, panaikinamas fizinis ir biologinis žvejybos poveikis ekosistemai arba jūros dugnui;
  • investavimas į įrangą, įrankius (išskyrus į naujų žvejybos įrankių įsigijimą vykdyti žvejybą Baltijos jūros priekrantės didelio žvejybos intensyvumo rajonuose (14–19 ir 26–29 žvejybos barai), kuriais apsaugoma, kad į žvejybos įrankius ir sužvejojamą laimikį nepatektų žinduoliai ir paukščiai, kurie yra saugomi pagal 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos direktyva 2013/17/ES arba 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos direktyva 2013/17/ES, jei nuo to nenukenčia žvejybos įrankių atrankumas ir  jei imtasi visų tinkamų priemonių, kad būtų išvengta fizinės žalos plėšrūnams.
 
Paramos gali kreiptis žvejybos laivų savininkai, žvejai, žuvininkystės produktų gamintojų organizacijos, atstovaujančios žvejus. Pareiškėjas ar pareiškėjo įgaliotas asmuo (kai pareiškėjas – juridinis asmuo) turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus.
 
Projektui įgyvendinti gali būti suteikiama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų paramos, išskyrus taisyklėse nustatytus atvejus: įmonės, kurios negali būti laikomos labai mažomis, mažomis ar vidutinėmis, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 1 priedu, įgyvendinamam projektui gali būti suteikiama iki 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų paramos; projektui, kurį įgyvendina pareiškėjas, vykdantis priekrantės žvejybą, suteikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 
 

 
Aktuali informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. liepos 28 d. 14:13