(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (2017 m. II)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2017-08-28
Iki 2017-10-26
Tikslas – mažinti žvejybos poveikį jūrų aplinkai bei vengti ir mažinti nepageidaujamą priegaudą.
 
Pagal priemonę remiamos šios veiklos:
 
  • investavimas į įrangą ir įrankius gerinant vidaus ir jūrų vandenyse naudojamų žvejybos įrankių selektyvumą dydžio arba rūšių atžvilgiu, siekiant panaikinti išmetimą į jūrą išvengiant nepageidaujamos verslinių išteklių priegaudos ir (arba) ją mažinant arba tvarkant nepageidaujamą priegaudą, kuri turi būti iškraunama pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnį;
  • investavimas į įrangą, įrankius, kuriais ribojamas ir, jei įmanoma, panaikinamas fizinis ir biologinis žvejybos poveikis ekosistemai arba jūros dugnui;
  • investavimas į įrangą, įrankius, kuriais apsaugoma, kad į žvejybos įrankius ir sužvejojamą laimikį nepatektų žinduoliai ir paukščiai, kurie yra saugomi pagal 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 2 tomas, p. 102), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos direktyva 2013/17/ES (OL 2013 L 158, p. 193) arba 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos (OL 2010 L 20, p. 7), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos direktyva 2013/17/ES (OL 2013 L 158, p. 193), jei nuo to nenukenčia žvejybos įrankių selektyvumas ir jei imtasi visų tinkamų priemonių, kad būtų išvengta fizinės žalos plėšrūnams.
 
Paramos gali kreiptis  žvejybos laivų savininkai, žvejai, žuvininkystės produktų gamintojų organizacijos, atstovaujančios žvejus. Pareiškėjas ar pareiškėjo įgaliotas asmuo (kai pareiškėjas – juridinis asmuo) turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus.
 
Didžiausia galima paramos projektui suma yra 50 tūkst. eurų.
 
Projektui įgyvendinti gali būti suteikiama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų paramos, išskyrus šiuos nustatytus atvejus: įmonės, kurios negali būti laikomos labai mažomis, mažomis ar vidutinėmis, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 1 priedu, įgyvendinamam projektui gali būti suteikiama iki 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų paramos; projektui, kurį įgyvendina žuvininkystės produktų gamintojų organizacija, atstovaujanti žvejus, gali būti suteikiama iki 60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų paramos; projektui, kurį įgyvendina paramos gavėjas, vykdantis mažos apimties priekrantės žvejybą, kaip apibrėžta Reglamento Nr. 508/2014 3 straipsnio 2 dalies 14 punkte, įgyvendinti gali būti suteikiama iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų paramos. Likusios projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalies finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas.
 

 
Aktuali informacija:
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. birželio 12 d. 13:08