(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (2019 m. III) (Supaprastinta parama)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2019-09-16
Iki 2019-11-15
Tikslas – investicijų į perdirbimo sektorių skatinimas. Taip pat priemone prisidedama prie Bendrosios žuvininkystės politikos tikslo įgyvendinimo – žuvų išteklių valdymo, kuriuo siekiama užtikrinti pelningą sektoriaus veiklą.
 
Pagal priemonę remiamos investicijos į žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimą, kaip numatyta reglamento (ES) Nr. 508/2014 69 straipsnyje:
 
  • kuriomis prisidedama prie energijos taupymo arba poveikio aplinkai mažinimo, įskaitant atliekų apdorojimą;
  • kuriomis gerinamos saugos, higienos, sveikatos ir darbo sąlygos;
  • kuriomis remiamas sužvejoto žuvų, kurios negali būti skirtos žmonėms vartoti, laimikio perdirbimas;
  • kurios susijusios su šalutinių produktų, susidarančių dėl pagrindinės perdirbimo veiklos, perdirbimu.
  • kurios susijusios su ekologinės akvakultūros produktų perdirbimu, laikantis 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinančio reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (OL 2007 L 189, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 3 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 517/2013 (OL 2013 L 158, p. 1), 6 ir 7 straipsnių;
  • kurios padeda sukurti naujus ar patobulintus produktus, naujus ar patobulintus procesus arba naujas ar patobulintas valdymo ir organizavimo sistemas.
 
Paramos gali kreiptis labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priedo 2 straipsnyje, užsiimančios arba planuojančios užsiimti žuvininkystės ir (arba) akvakultūros produktų perdirbimu. Pareiškėjų atstovai turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.
 
Paramos suma – iki 50 000 Eur vienam projektui.
 

 
Aktuali informacija:
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. balandžio 4 d. 09:48