(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Rinkodaros priemonės (2016 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2016-03-21
Iki 2016-05-20
Tikslas – žvejybos ir akvakultūros produktų rinkos organizavimo gerinimas. Taip pat priemone prisidedama prie bendrosios žuvininkystės politikos tikslo įgyvendinimo – žuvų išteklių valdymo, kuriuo siekiama užtikrinti pelningą sektoriaus veiklą.
 
Pagal priemonę remiamos šios veiklos:
 
  • ieškoti naujų rinkų ir gerinti žvejybos ir akvakultūros produktų tiekimo rinkai sąlygas;
  • skatinti kokybę ir pridėtinę vertę sudarant palankesnes sąlygas:
  • paraiškų užregistruoti tam tikrą produktą teikimui ir ūkio subjektų prisitaikymui prie susijusių atitikties ir sertifikavimo reikalavimų pagal 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (OL 2012 L 343, p. 1);
  • tausios žvejybos ir akvakultūros produktų, įskaitant mažos apimties priekrantės žvejybos produktus, ir aplinkai nežalingų žuvų perdirbimo metodų sertifikavimui ir propagavimui;
  • mažos apimties priekrantės žvejybos produktų pirminiam pardavimui tiesiogiai galutiniam vartotojui;
  • žvejybos ar akvakultūros produktų pateikimui ir pakavimui;
  • prisidėti prie gamybos ir rinkų skaidrumo ir atlikti rinkos bei priklausomybės nuo importo tyrimus;
  • vykdyti regionines, nacionalines ar tarptautines komunikacijos ir reklamines kampanijas siekiant didinti visuomenės informuotumą apie tausios žvejybos ir akvakultūros produktus.
 
Paramos gali kreiptis žuvininkystės sektoriaus asociacijos arba žuvininkystės sektoriaus asociacijų grupei atstovaujanti asociacija.
 
Didžiausia galima paramos projektui suma yra 100 tūkst. Eur.
 
Projektui įgyvendinti gali būti suteikiama iki 60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo). Likusios projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalies (40 proc.) bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas.
 

 
Aktuali informacija:
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. birželio 12 d. 12:57