(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2020 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2020-04-06
Iki 2020-06-05
Paraiškų priėmimas baigėsi
Tikslas – didinti žuvininkystės įmonių, įskaitant mažos apimties priekrantės žvejybos laivyno, konkurencingumą ir gyvybingumą,  gerinti saugos bei darbo sąlygas.
 
Pagal priemonę remiamos veiklos, skirtos sugautų žuvų pridėtinei vertei ar kokybei pagerinti, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 508/2014 42 straipsnio 1 dalyje:
  • investavimas, skirtas sugautų žuvų pridėtinei vertei didinti (visų pirma perdirbant (bet kokiu būdu paruošiant pateikiamą produktą), vykdant rinkodarą ir (ar) tiesioginę prekybą)) ir (ar) kokybei išsaugoti, pagerinti, taip pat veiklai, skirtai nepageidaujamos priegaudos panaudojimui;
  • inovacinės investicijos į laivus siekiant išsaugoti sužvejotos žuvies vartojamąsias savybes ir (arba) gerinti kokybę.
Paraiškas pagal šią priemonę gali teikti įmonės:
  • vykdančios verslinę žvejybą Baltijos jūroje, išskyrus Baltijos jūros priekrantės žvejybos zoną, ir turinčios perleidžiamąją teisę į žvejybos galimybes jūrų vandenyse;
  • vykdančios verslinę žvejybą Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje ir turinčios perleidžiamąją teisę naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai;
  • vykdančios verslinę žvejybą vidaus vandenyse ir turinčios perleidžiamąją teisę į žvejybos vidaus vandenyse kvotą;
  • turinčios verslinės žvejybos kitų jūrų vandenyse leidimą.
Paramos taip pat gali kreiptis kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), įsteigtos Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatyme nustatyta tvarka, jei visi kooperatinės bendrovės nariai atitinka prieš tai (Taisyklių 7 punkte) minėtus reikalavimus. Atitiktis šiam reikalavimui turi būti išlaikyta nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos. Pareiškėjas ar jo atstovas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus.
 
Didžiausia galima suma projektui yra 1 000 000 eurų. Paramos paraiškų priėmimo etapui skiriama 1 000 000 eurų.
 
Projektams įgyvendinti teikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, išskyrus Taisyklių 12.1 ir 12.2 papunkčiuose nustatytus atvejus:
  • įmonės, kurios negali būti laikomos labai mažomis, mažomis ar vidutinėmis, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priedu, įgyvendinamam projektui suteikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (Taisyklių 12.1 papunktis);
  • projektui, kurį įgyvendina pareiškėjas, vykdantis mažos apimties priekrantės žvejybą, kaip tai apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 508/2014 3 straipsnio 2 dalies 14 punkte, arba kooperatinė bendrovė (kooperatyvas), kurio visi nariai vykdo mažos apimties priekrantės žvejybą, suteikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (Taisyklių 12.2 papunktis). 
 
 

 
Aktuali informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. liepos 28 d. 14:20