(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2019 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2019-03-04
Iki 2019-05-03
Tikslas – didinti žuvininkystės įmonių, įskaitant mažos apimties priekrantės žvejybos laivyno, konkurencingumą ir gyvybingumą,  gerinti saugos bei darbo sąlygas.
 
Pagal priemonę remiamos veiklos, skirtos sugautų žuvų pridėtinei vertei ar kokybei pagerinti, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 508/2014 42 straipsnio 1 dalyje:
  • investavimas, skirtas sugautų žuvų pridėtinei vertei didinti (visų pirma perdirbant (bet kokiu būdu paruošiant pateikiamą produktą), vykdant rinkodarą ir (ar) tiesioginę prekybą)) ir (ar) kokybei išsaugoti, pagerinti, taip pat veiklai, skirtai nepageidaujamos priegaudos panaudojimui;
  • inovacinės investicijos į laivus siekiant išsaugoti sužvejotos žuvies vartojamąsias savybes ir (arba) gerinti kokybę.
 
Paramos gali kreiptis įmonės, vykdančios verslinę žvejybą Baltijos jūroje, išskyrus Baltijos jūros priekrantės žvejybos zoną, tolimuosiuose žvejybos rajonuose, vidaus vandenyse ir Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje, bei atitinkamai turinčios:
  • perleidžiamąją teisę į žvejybos galimybes jūrų vandenyse;
  • perleidžiamąją teisę į žvejybos vidaus vandenyse kvotą;
  • perleidžiamąją teisę naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai.
Paramos taip pat gali kreiptis kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), įsteigtos Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatyme nustatyta tvarka, jei visi kooperatinės bendrovės nariai atitinka Taisyklių 7 punkte nustatytus reikalavimus. Atitiktis šiam reikalavimui turi būti išlaikyta nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos. Pareiškėjas ar jo atstovas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus.
 
Projektui suteikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, išskyrus Taisyklių 12.1 ir 12.2 papunkčiuose nustatytus atvejus (likusios projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalies finansavimą bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti pareiškėjas):
  • įmonės, kuri negali būti laikoma labai maža, maža ar vidutine, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 1 priedo 2 straipsniu (labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) kategorijai priklauso įmonės, kuriose dirba mažiau kaip 250 asmenų ir kurių metinė apyvarta neviršija 50 mln. Eur, ir (arba) bendra metinė balanso suma neviršija 43 mln. Eur), įgyvendinamam projektui suteikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;
  • projektui, kurį įgyvendina pareiškėjas, vykdantis mažos apimties priekrantės žvejybą, kaip tai apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 508/2014 3 straipsnio 2 dalies 14 punkte, arba kooperatinė bendrovė, kurios visi nariai vykdo mažos apimties priekrantės žvejybą, suteikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 

 
Aktuali informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. birželio 12 d. 13:17