(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos naudojimas (2016 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2015-12-01
Iki 2016-02-02
Tikslas – didinti žuvininkystės įmonių, įskaitant mažos apimties priekrantės žvejybos laivyno, konkurencingumą ir gyvybingumą,  gerinti saugos bei darbo sąlygas.
 
Pagal priemonę remiamos veiklos skirtos sugautų žuvų pridėtinei vertei didinti, kokybei išsaugoti ir / arba gerinti:
  • sužvejoto laimikio ir nepageidaujamos priegaudos perdirbimas;
  • naujų sužvejoto laimikio perdirbimo produktų kūrimas ir diegimas;
  • rinkodara ir tiesioginė prekyba.
 
Paramos gali kreiptis žvejai (fiziniai ir juridiniai asmenys), vykdantys verslinę žvejybą vidaus vandenyse, Baltijos jūros priekrantėje, atviroje Baltijos jūroje ir tolimuosiuose jūrų vandenyse. Pareiškėjas ar pareiškėjo atstovas (kai pareiškėjas – juridinis asmuo) turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus.
 
Didžiausia galima paramos projektui suma yra 300 tūkst. Eur.
 
Projektui įgyvendinti suteikiamos paramos intensyvumas yra iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų paramos. Projektams, kurių veiksmai yra susiję su mažos apimties priekrantės žvejyba, kaip apibrėžta Reglamento Nr. 508/2014 3 straipsnio 14 punkte (mažos apimties priekrantės žvejyba– žvejyba, vykdoma žvejybos laivais, kurių bendras ilgis mažesnis nei 12 metrų ir kurie nenaudoja velkamųjų žvejybos įrankių, išvardytų Komisijos reglamento (EB) Nr. 26/2004  I priedo 3 lentelėje (Žvejybos laivas turi būti įregistruotas Bendrijos laivyno registre)), įgyvendinti gali būti suteikiama iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų paramos. Įmonių, kurių labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių apibrėžtis neapima, įgyvendinamiems veiksmams gali būti suteikiama iki 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų paramos. Likusios projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalies finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas.
 

 
Aktuali informacija:
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. balandžio 4 d. 09:34