(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Mokslininkų ir žvejų partnerystės (2017 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2017-10-16
Iki 2017-12-15
Priemonės tikslas – paramos teikimas technologinės plėtros, inovacijų, įskaitant energijos vartojimo efektyvumo didinimui, ir žinių perdavimo gerinimui. 
 
Remiamos veiklos, skirtos skatinti mokslininkų ir žvejų keitimąsi žiniomis, sprendžiant aktualias žvejybos sektoriaus problemas, kaip numatyta Reglamento (ES) 508/2014 28 straipsnyje – taikomieji moksliniai tyrimai, vykdomi pagal jungtinės veiklos sutartis, taip pat su minėtais tyrimais susiję:
 • duomenų rinkimas ir tvarkymas;
 • bandomieji projektai;
 • žinių ir mokslinių tyrimų rezultatų sklaida, seminarai ir geriausia praktika.
Projektą gali įgyvendinti ne mažiau kaip 2 subjektai (pareiškėjas ir projekto partneris (-riai)), kurie, turėdami tikslą įgyvendinti projektą, pasirašo jungtinės veiklos sutartį, kuri gali būti parengta pagal įgyvendinimo taisyklių 1 priede nustatytą pavyzdinę formą.
 
Paraiškas pagal priemonę gali teikti:
 • Lietuvos mokslinių tyrimų institutai, Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, kiti Lietuvos Respublikoje įregistruoti viešieji juridiniai asmenys, kurių veikla susijusi su moksliniais tyrimais, eksperimentine plėtra ir studijomis. Šių pareiškėjų partneriais gali būti:
  • verslinės žvejybos įmonių asociacijos;
  • įmonės, vykdančios verslinę žvejybą:
   • Baltijos jūroje, išskyrus Baltijos jūros priekrantės žvejybos zoną, ir turinčios perleidžiamąją teisę į žvejybos galimybes jūrų vandenyse;
   • Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje ir turintys perleidžiamąją teisę naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai;
   • tolimuosiuose žvejybos rajonuose ir turintys perleidžiamąją teisę į žvejybos galimybes jūrų vandenyse;
   • vidaus vandenyse ir turintys perleidžiamąją teisę į žvejybos vidaus vandenyse kvotą;
 • verslinės žvejybos įmonių asociacijos. Šių pareiškėjų partneriais gali būti Lietuvos mokslinių tyrimų institutai, Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, kiti Lietuvos Respublikoje įregistruoti viešieji juridiniai asmenys, kurių veikla susijusi su moksliniais tyrimais, eksperimentine plėtra ir studijomis, taip pat mokslininkai ir (arba) tyrėjai.
 
Didžiausia galima paramos vienam projektui suma yra 70 000 Eur. Projektui suteikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 

 
Aktuali informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. balandžio 4 d. 09:45