(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Gyvūnų sveikatos ir gerovės priemonės (2020 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2020-11-25
Iki 2020-12-31
Paraiškų priėmimas baigėsi
Priemonė vertinama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Gyvūnų sveikatos ir gerovės priemonės“ įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 3D-806 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Gyvūnų sveikatos ir gerovės priemonės“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės)
 
Priemonės konkretus tikslas – akvakultūros, kuria užtikrinama aukšto lygio aplinkosauga ir gyvūnų sveikata ir gerovė ir visuomenės sveikata bei sauga, skatinimas.
 
Remiama veikla: Pagal Priemonę, siekiant puoselėti gyvūnų sveikatą ir gerovę akvakultūros įmonėse, prevencijos ir biologinio saugumo aspektais, remiami veterinariniai arba farmaciniai tyrimai ir informacijos platinimas ir keitimasis ja bei geriausios praktikos pavyzdžiais, susijusiais su veterinarinėmis ligomis akvakultūros sektoriuje, siekiant skatinti tinkamą veterinarinių vaistų naudojimą.
 
Galimas pareiškėjas: Paramos paraišką pagal Priemonę gali teikti įstaiga, teisės aktais įgaliota atlikti laboratorinius tyrimus maisto ir pašarų saugos ir kokybės bei veterinarijos, taip pat hidrobiontų bei gamtinio vandens srityse
 
Lėšos šiai Priemonei įgyvendinti skiriamos iš EJRŽF (75 proc. bendrojo finansavimo) ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete (25 proc. bendrojo finansavimo).
 
Suteikiamos paramos suma skaičiuojama atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas. Didžiausia galima paramos vienam projektui suma yra 1 600 000 eurų.
 
Paramos intensyvumas projektui įgyvendinti yra 100 proc.
 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis negali viršyti 24 mėnesių nuo paramos paraiškos pateikimo dienos. Projektai, kuriems skiriama parama, turi būti įgyvendinti ir paramos lėšos išmokėtos iki 2023 m. gruodžio 31 d.
 
Pareiškėjas laikomas tinkamu paramai gauti, jeigu atitinka Taisyklėse nustatytus tinkamumo gauti paramą sąlygas ir reikalavimus bei prisiima įsipareigojimus.
 
Pareiškėjas (paramos gavėjas) prisiima šiuos įsipareigojimus:
  • po projekto įgyvendinimo pabaigos ir visą projekto kontrolės laikotarpį pagal projektą (neatlygintinai) atlikti akvakultūros veiklą vykdantiems (ūkio) subjektams laboratorinius tyrimus: diagnostinius žuvų ligų ir antimikrobinio atsparumo, žuvų gyvenamosios aplinkos (gamtinio vandens), medžiagų liekanų žuvyse ir žuvininkystės produktuose.
  • įgyvendinus projektą, visą projekto kontrolės laikotarpį turėti galimybę atlikti laboratorinius tyrimus;
  • nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus;
  • užtikrinti, kad investicijos atitinka ar atitiks ES darbo saugos reikalavimus;
  • apdrausti ilgalaikį turtą, kuriam įsigyti ar sukurti  panaudota parama, nuo turto įsigijimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos;
  • nekeisti su projekto įgyvendinimu susijusios veiklos pobūdžio, numatytų išlaidų, projekto įgyvendinimo sąlygų nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos;
  • be rašytinio Agentūros sutikimo neįkeisti, neparduoti ir kitaip neperduoti kitam asmeniui už paramos lėšas įgyto ilgalaikio turto nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos;
  • kiti įsipareigojimai ir reikalavimai numatyti Taisyklėse.
 
Atkreipiame dėmesį, kad aukščiau yra išvardyti svarbiausi, bet ne visi keliami reikalavimai ir įsipareigojimai, kurie yra nurodyti Taisyklėse ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų programos administravimo taisyklėse.
 
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. balandžio 4 d. 09:54