(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

COVID-19 protrūkio neigiamo poveikio akvakultūrai mažinimas

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2020-10-26
Iki 2020-11-27
Priemonės tikslas – akvakultūros, kuria užtikrinama aukšto lygio aplinkosauga ir gyvūnų sveikata ir gerovė ir visuomenės sveikata bei sauga, skatinimas.
 
Remiama veikla – akvakultūros įmonių dėl COVID-19 protrūkio negautų pajamų kompensavimas.
 
Paraiškas pagal priemonę gali teikti akvakultūros veiklą vykdantis ūkio subjektas, įtrauktas į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, sąrašą, kuriam suteiktas veterinarinis patvirtinimas ar registravimas ir kuris:
  • Žuvininkystės duomenų teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. 3D-707 „Dėl žuvininkystės duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka žuvininkystės duomenų tvarkytojui valstybės įmonei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui (toliau – ŽŪIKVC) pateikė akvakultūros produkcijos auginimo ir realizavimo 2019 m. ataskaitą;
  • ŽŪIKVC nepateikė akvakultūros produkcijos auginimo ir realizavimo 2019 m. ataskaitos, bet 2019 m. baigė įgyvendinti projektą (pateikė paskutinį mokėjimo prašymą ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą), kuriam įgyvendinti skirta parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ arba priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą (supaprastinta parama)“, arba veiklos sritį „Produktyvios investicijos į didelės apimties akvakultūros gamybą“. 
Pareiškėjas, jeigu jis yra fizinis asmuo, ar jo atstovas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus.

Aktuali informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. spalio 28 d. 16:16