(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Bendradarbiavimo veikla (2021 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2021-02-15
Iki 2021-03-31
Priemonės tikslas
 
Projektų rengimu ir įgyvendinimu turi būti prisidedama prie bent vieno iš šių konkrečių tikslų įgyvendinimo:
 • ekonomikos augimo ir darbo jėgos judumo;
 • darbo vietų kūrimo ir įsidarbinimo galimybių didinimo;
 • socialinės įtraukties;
 • poreikių tenkinimo užimtumo ir teritorinės sanglaudos žvejybos ir akvakultūros regionuose augimo, atsižvelgiant į vietos poreikius.
Remiamos veiklos, skirtos:
 • teritorinio bendradarbiavimo projektams įgyvendinti;
 • tarptautinio bendradarbiavimo projektams įgyvendinti.
Paramos paraiškas gali teikti dvisektorė VVG, įgyvendinanti VPS (kai vadovaujantysis fondas – EŽŪFKP).
 
Galimi projekto partneriai:
 • ŽRVVG;
 • dvisektorė VVG;
 • miesto VVG;
 • kaimo vietovių VVG;
 • kitas viešasis juridinis asmuo – viešojo ir privataus sektoriaus partnerių grupė, įgyvendinanti VPS (tik tarptautinio bendradarbiavimo projektų atveju).
 
Priemonės paraiškų rinkimo etapui skirta 42 000 Eur paramos lėšų.

 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. kovo 3 d. 13:17