(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra (2015 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2015-10-19
Iki 2015-12-21
Tikslas – akvakultūros, kuria užtikrinama aukšto lygio aplinkosauga ir gyvūnų sveikata bei jų gerovė ir visuomenės sveikata bei sauga, skatinimas.
 
Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla:
 
  • akvakultūros metodai, kurie suderinti su specialiais aplinkosaugos poreikiais, ir metodai, kuriems taikomi specialūs tvarkymo reikalavimai dėl „Natura 2000“ teritorijų nustatymo pagal 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvą 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 2 tomas, p. 102), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos direktyva 2013/17/ES (OL 2013 L 158, p. 193) ir 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos (OL 2009 L 20, p. 7), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos direktyva 2013/17/ES (OL 2013 L 158, p. 193);
  • akvakultūros veikla, kuri susijusi su aplinkos, biologinės įvairovės išsaugojimu ir gerinimu, taip pat kraštovaizdžio ir tradicinių akvakultūros zonų elementų tvarkymu.
 
Paramos gali kreiptis tvenkinių akvakultūros įmonės.
 
Didžiausia galima paramos suma vienam pareiškėjui per visą 2015–2020 metų laikotarpį apskaičiuojama pagal formulę:
 
Y = m × (110 Eur × ha1 + 60 Eur × ha2),
kur:
Y – didžiausia galima paramos suma pagal Priemonę vienam pareiškėjui, Eur;
m – įsipareigojimų laikymosi metų skaičius (5, 6 m.) nurodomas paramos paraiškoje;
ha1 – pareiškėjo pasirinktais metais (pasirenkami vieni iš trijų metų, buvusių prieš paramos paraiškos pateikimo metus) ŽŪIKVC deklaruotas įveistų akvakultūros tvenkinių plotas, ha;
ha2 – kartu su paramos paraiška pateiktuose dokumentuose pagrįstas akvakultūros tvenkinių, kurie patenka į „Natura 2000“ teritoriją, plotas, ha.
 

 
Aktuali informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. birželio 12 d. 13:01